Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2008Open access

Balanserad näringstillförsel i ungskogar : ekologiska interaktioner i ett bestånds- och landskapsperspektiv

Witzell, Johanna

Abstract

Skogsproduktionen har en nyckelroll i framtidens hållbara samhälle och i Sveriges mål att bryta oljeberoendet innan år 2020. För att motverka bristen på svensk skogsråvara när allt fler markanvändare gör anspråk på den begränsade skogsarealen behövs nya åtgärder. Ett koncept som har föreslagits som en ny skötselmetod för ökad produktion är att avsätta delar av skogsmarken för ungskogsgödsling med balanserad näringstillförsel i granbestånd. Intensivare skogsodlingsmetoder kan dock leda till förändringar i skogslandskapets struktur (ekosystemens storlek, antal och spatiala organisation samt artrikedom) och funktioner (ekologiska processer och energiflöden). För att kunna utvärdera hur ungskogsgödsling med balanserad näringstillförsel möter miljömålen och samhällets krav på hållbart utnyttjande av skogsresurserna behövs mer kunskap om näringstillförselns påverkan på unga granskogars struktur och funktioner på olika spatiala skalor. Det finns idag få studier som specifikt behandlar effekterna av balanserad näringstillförsel i granungskogar i boreala och hemiboreala skogar. Kunskap och erfarenheter måste därför hämtas från studier som belyser effekter av markanvändning, skogsskötselåtgärder och skogsgödsling i allmänhet. Art –och individrikedom i skogsmiljön är starkt beroende av ekologiska interaktioner mellan organismer. Dessa styrs av komplicerade återkopplingsmekanismer som varierar kraftigt i tid och rum. Simuleringsmodeller kan användas för fånga en del av denna variation och för att prognostisera miljökonsekvenser vid olika åtgärdsscenarier. För att utveckla dessa modeller behövs dock information från fleråriga, storskaliga fältförsök

Published in

Arbetsrapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
2008, number: 38
Publisher: Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

  UKÄ Subject classification

  Forest Science
  Renewable Bioenergy Research
  Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/18512