Skip to main content
Report, 2008

Kolbäcksån - Recipientkontroll 2007

Sonesten Lars, Quintana Isabel

Abstract

Kolbäcksåns vattensysten undersöktes under 2007 inom ramen för det samordnade recipient??kontroll??programmet 2003–2005. Undersökningsprogrammet omfattar provtagning av vatten??kemi, växtplankton och bottenfauna i 11 sjöar, samt enbart vattenkemi vid 10 vatten??drags????stationer. I vattendragen utfördes kemiprovtagningarna varje månad. Vattenprover för kemisk analys togs i sjöarna under slutet av februari och augusti. I samband med augustiprovtagningen togs även växt??plankton??prover i sjöarnas epilimnion (vattenvolymen ovanför temperatur??språngskiktet), samt bottenfaunaprov i sjöarnas profundal??zon (djupbotten) och sublitoral (grunda bottnar). Prov på bottendjur i sjöarnas litoralzon (strandområde) togs separat i slutet av augusti. Ett provfiske genomfördes i sex av sjöarna i augusti och delar av fiskmaterialet analyserades m a p kvicksilver i muskel och metaller i lever. Sammantaget visar årets undersökningar på jämförelsevis normala vattenkemiska förhållanden, men transporten av olika ämnen i åsystemet var lägre än normal. De låga transporterna beror på lågt vattenflöden under stora delar av året. Växtplanktonbiovolymer var normala eller något lägre än normalt. Antalet bottenfaunataxa och individtätheterna var överlag färre än fjolårets rekordmängder. Vattensystemet är i stora delar fortfarande starkt påverkat av olika tungmetaller. Metallerna framförallt kommer från gruv- och industri??relaterade verksamheter, bl a tidigare kontaminerade sediment och gruvavfalls??upplag. Provfiskeresultaten och metallanalyserna visar sammantaget på likartade resultat jämfört med den tidigare undersökningen 1996. Totalt erhölls 2 734 fiskar fördelade på 12 arter. De vanligaste arterna var abborre och mört, vilka fångades i samtliga sjöar

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys
2008, number: 2008:16
Publisher: Institutionen för miljöanalys, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Environmental Assessment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Environmental Assessment

Associated SLU-program

Biodiversity
Animal health (until May 2010)
Acidification
Non-toxic environment
Climate
Eutrophication
Cross-programme
Lakes and watercourses
Game (until May 2010)

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Fish and Aquacultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/18519