Skip to main content
Report, 2008

Gävlekursen och Skånestudien: en undersökning av två utbildningsformers avtryck i form av attitydförändring och av yrkesmässig beteendeföränding knutet till vegetationsreglering vid järnväg

Huisman, Mark

Abstract

Sammanfattning Forskning knuten till skötsel- och förvaltning av järnvägens sidoområden har under ett antal år bedrivits vid SLU i Alnarp på uppdrag av Banverket. Intresset för spridning och implementering av denna kunskap ligger bakom den studie som avrapporteras här. Syftet med studien är att belysa förändring i attityd och yrkesmässigt beteende mellan två metoder för kunskapsförmedling, en klassisk föreläsningsinriktad kurs (Gävle i mars 2004) och aktionsforskningsinspirerad aktivitet i Skåne fördelad på fyra tillfällen mellan oktober 2005 och maj 2006. Frågor som det görs en ansats att besvara i studien är om och hur utbildningsinsatsen 2004 resp. 2005/2006 påverkat: • förhållningssätt eller beteende knutet till synen på landskapet • förhållningssätt eller beteende gällande metoder och teknik för röjning • förhållningssätt eller beteende vid val av bekämpningsmetoder • förhållningssätt eller beteende vid hantering av riskträd. Utbildningstillfällena utvärderades med avseende på hågkomst, attitydförändring och yrkesmässig beteendeförändring genom djupintervjuer med fem personer från Gävle¬kursen och med fyra personer från Skånestudien. Frågeställningen rörande bekämp¬ningsmetoder visade sig vara inaktuell för dessa personer. Frågan om ändrat förhåll¬ningssätt eller beteende knutet till synen på landskapet gav heller inget tydligt utslag. Frågorna rörande teknik och metoder för röjning och hantering av riskträd hade däremot gjort tydliga avtryck hos flertalet av de nio intervjuade, om än i olika grad, i den process som går från varseblivning via lärande, attitydförändring och intention mot handling. Riskträdsproblematiken aktualiserades i synnerhet för Skånegruppen, då landet södra delar kraftigt påverkades av stormarna i januari 2005 och 2007. Någon stor skillnad i förändrade attityder och yrkesmässiga handlingsmönster kunde inte urskiljas mellan de två utbildningstillfällena. Däremot förelåg skillnader om en uppdelning av svaranden gjordes utifrån grupperingarna ”entreprenörer” (egenföreta¬gare och deras anställda) kontra Banverksanställda, framförallt avseende området teknik och metoder för röjning. Företagarna och deras anställda var mer benägna att pröva nya metoder, en av dem vittnade om att det yrkesmässiga beteendet hade ändrats inspirerat av utbildningen. Några utgångspunkter för framgång är att diskussioner i små grupper med olika för ämnet relevanta kompetenser är en bra form för att diskutera och resonera sig fram för att hitta lösningar på problem som kräver ett förändrat yrkesmässigt beteende. Vidare att innovationer bäst implementeras hos mer riskbenägna grupper. En tredje utgångspunkt för framgång är att utbildningar inom vegetationsområdet behövs på såväl breddnivå i möte mellan olika kompetenser som på specialistnivå med den utförande personalen Deltagandeforskning som bedrivs i interaktion mellan forskare och sammanhang genererar nya, viktiga frågor. Deltagandeforskning förtjänar att prövas mer i olika sammanhang

Keywords

kunskapsförmedling; aktionsforskning; vegetationsreglering; yrkesmässig beteendeförändring; röjning; riskträd; järnväg

Published in

Landskap, trädgård, jordbruk : rapportserie
2008, number: 2008:6
ISBN: 978-91-85911-54-7
Publisher: Landskapsutveckling, SLU, Alnarp

Authors' information

Huisman, Mark
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Landscape Management, Design and Construction

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/18638