Skip to main content
Report, 2002

Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 2001

Sonesten, Lars

Abstract

Mariestadsfjärden är i större utsträckning påverkad av omgivningen än Storvänern, vilket åter speglas i fjärdens vattenkemiska sammansättning, samt artsamman sättningen och tätheterna av bottendjur på fjärdens djupbottnar. Lokalt påverkas vattnet framförallt av Tidans utlopp i fjärden, samt vattnet från Mariestads avloppsreningsverk. Fjärdens förhållandevis ringa vattendjup och långsamma vattenomsättning bidrar till skillnaderna mellan fjärden och det öppna vattnet i Storvänern. Totalfosforhalten i Mariestadsfjärden har, liksom i Storvänern, i medeltal varit låg de senaste tre åren, medan totalkväve halterna har varit höga i båda områdena. De totala biomassorna av bottendjur var i år åter på en normal nivå efter fjolårets mycket höga biomassor, vilka orsakades av enstaka stora dam musslor detta år. Bottendjursammansättningen i år var istället normal med av seende på både individantal och biomassor. Artsammansättningen tyder liksom under tidigare år på tydliga effekter av miljöpåverkan.

Keywords

Mariestadsfjärden; biomassa; kemi; utsläpp; vatten; vattenanalys

Published in


Publisher: Institutionen för miljöanalys, Sveriges lantbruksuniveristet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Environmental Assessment

Associated SLU-program

Lakes and watercourses
Eutrophication
Biodiversity
Acidification
Cross-programme

UKÄ Subject classification

Fish and Aquacultural Science
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/18680