Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2008Open access

Regional analyse af samspillet mellem satellitdata og jordbundsvarition: delrapport 2 i SLF-projektet (dnr SLF 297/02): "Kostnadseffektiv markkartering genom statifierad datainsamling baserad på fjärranalys"

Jacobsen, Anne; Söderström, Mats

Abstract

Projektet undersøger muligheden for at foretage en regional kortlægning af jordbundsvarationen ved at anvende et satellitbillede fra det tidligere forår (marts 2003), et sæt af jordprøver (> 2600) analyseret for indholdet i kalium (K-HCl) og organisk materiale og jordartskort fra Sveriges National Atlas. K-HCl-data användes som ett substitut för lerhaltsanalyser Satellitdata blev klassificeret i otte spektrale klasser, hvoraf tre klasser beskrev jordbrugsarealet. En af de tre jordbrugsklasser beskrev områder med kun lidt eller ingen vegetation/afgrøder. En anden af de tre jordbrugsklasser beskrev områder med megen vegetation/afgrøder og den sidste klasse var en overgangsklasse mellem de to arealtyper. Klassifikation i spektrale klasser var af systematisk og signifikant betydning for resultaterne. Jordprøverne blev stratificeret efter jordarter og indholdet i humus med en grænseværdi på 5%. Stratificering af jordprøver i jordarter og humusmængde var uden systematisk betydning for resultaterne. Projektet viser, at satellitdata kan anvendes til en regional bestemmelse af det gennemsnitlige indhold i K-HCl for områder uden vegetation og at variationen i kaliumindholdet beregnet på baggrund af satellitdata er sammenlignelig med variationen i kaliumindholdet beregnet på baggrund af jordprøver. Det kan konkluderes, at satellitdata kan anvendes til at udtrykke jordbundsvariationen for områder, der er uden vegetation/afgrøder på tidspunktet for optagelsen af satellitbilledet. Satellitdata kan dermed anvendes som en indikator for jordbundsvariationen i området og være beslutningsgrundlag for til- eller fravalg af en lokal jordbundskortlægning. Undersøgelsen er foretaget på allerede etablerede jordprøver, som er til rådighed over det meste af Sydsverige. Det er derfor muligt at anvende den samme metode til regional kortlægning af jordbundsvariation i andre jordbrugsområder, der er dækket af satellitscenen uden yderlige økonomiske udgifter til datamateriale

Keywords

markkartering; fjärranalys; satellitdata; jordbundsvariation; regional kortlægning; K-HCl

Published in

Teknisk rapport (Precisionsodling Sverige, Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet)
2008, number: 17
Publisher: Institutionen för mark och miljö, Sveriges Lantbruksuniversitet