Skip to main content
Report, 2008

Kvävemineraliseringsförlopp efter gödsling med organiska gödselmedel vid olika tidpunkter

Delin, Sofia; Engström, Lena

Abstract

För att åstadkomma ett högt kväveutnyttjande vid gödsling med organiska gödselmedel måste frigörelsen av växttillgängligt av kväve synkroniseras med grödans upptag. För att kunna uppskatta när det organiska kvävet mineraliserats till växttillgängligt kväve efter spridning studerades mineraliseringsförloppet i inkubationer under fältmässiga temperatur-förhållanden. De gödselmedel som studerades var Biofer (kött- och benmjöl), nötflytgödsel, nötfastgödsel, kycklinggödsel och Vinass (biprodukt från jästindustrin). Gödsel blandat med jord inkuberades i plastflaskor som placerades i matjorden vid olika tillfällen för att simulera spridning på höst, vårvinter, vid vårsådd och efter grödans uppkomst. Jorden var en måttligt mullhaltig mojord. Flaskor togs upp för analys av NH4-N och NO3-N vid 3-7 tillfällen beroende på spridningstidpunkt fram till sen höst efter växtodlingssäsongens slut. Försöket upprepades under två år. Nettomineraliseringen under det första året blev förmodligen underskattad då mycket tyder på att det blivit syrebrist i flaskorna med denitrifikation som följd. Resultaten från det andra året visar att nötfast- och nötflytgödsel hade en långsam, nästan försumbar nettomineralisering av kväve efter spridning. Fastgödseln hade ett lågt mineralkväveinnehåll från start och spridning på hösten bör därför inte utgöra någon större risk för utlakning än spridning vid något annat tillfälle. Flytgödseln däremot hade ett högt innehåll av mineralkväve från början och bör därför spridas så nära grödans behov som andra omständigheter tillåter. Kycklinggödsel hade också ett höst mineralkvä-veinnehåll från start, men ytterligare kväve mineraliserades efter spridning. Vinass och Biofer innehöll nästan uteslutande organiskt kväve, men den mineraliserades fort efter spridning. Ungefär 65 % av det totala kväveinnehållet i Biofer, Vinass och Kycklinggödsel var i mineralform inom 30-50 dagar eller 450 daggrader varefter mineraliseringen planade ut. Dessa gödselmedel bör därför spridas senast en månad innan grödan måste ha sitt kvävebehov tillgodosett. --------------------------------------- To achieve high nitrogen use efficiency, the availability of nitrogen from organic fertilisers must be synchronised with crop uptake. In order to estimate when previously unmineral-ised nitrogen is plant-available in relation to fertilisation time-point, net nitrogen mineralisation was studied in incubations under natural temperature conditions. Organic fertilisers were mixed with soil and incubated in plastic bottles placed in topsoil on different dates throughout the year, simulating fertilisation in autumn, early spring, spring (at sowing) and early summer. The fertilisers studied were meat and bone meal (Biofer), dairy slurry, dairy farmyard manure, chicken manure and a by-product from yeast production (Vinasse). The soil used was a sandy loam from south-west Sweden. Bottles were taken up for analysis of NH4-N and NO3-N on 3-7 occasions until late autumn after the end of the growing season. The experiment was repeated in two years. The net mineralisation in the first year was probably underestimated, as much indicates that there has been oxygen deficit and denitrification in the bottles during this year. The results from the second year show that dairy slurry and dairy manure had a very slow, almost negligible net nitrogen mineralisation after application. Dairy manure had low initial mineral nitrogen content and application off season should therefore not increase the risk for nitrate leaching compared to other times for application. Dairy slurry on the other hand had large initial mineral nitrogen content and should therefore be applied as close to crop demand as possible. Chicken manure also had a considerable part of mineral nitrogen from the start, but released further mineral nitrogen after application. Vinasse and Biofer had almost no mineral nitrogen from the start but much of the nitrogen mineralised quickly. About 65% of the total nitrogen in Biofer, Vinasse and Chicken manure were in mineral form within 30-50 days or 450 growing degree days (GDD) after which net mineralization ceased

Keywords

benmjöl; kycklinggödsel; fastgödsel; flytgödsel; inkubation; köttmjöl; kvävemineralisering; gödslingstidpunkt; Vinass; Biofer

Published in

Precisionsodling (Online)
2008, number: 2008:1
ISBN: 9789185911738
Publisher: Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/19354