Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2008

Traditionell markkartering i precisionsodling: sammanställning av markkarteringsstatistik 1998-2002

Söderström, Mats

Abstract

Rapporten består av fyra delar: dels huvudtexten, som beskriver datavariationen inom fält där man gjort markkartering i olika delar av landet samt nya metoder som eventuellt kan förbättra markkarteringen, och dels tre bilagor A-C. I bilaga A redovisas en sammanställning av över 200.000 jordanalyser i matjordsprover som togs under åren 1998-2002 i Mellan- och Sydsverige. I bilaga B visas hur stort överskottet av P-, K- och kalk blir på de delar av en gård där behovet enligt markkartan är lägre än medelbehovet, om man sprider en jämn giva. Slutligen i bilaga C redogörs för en undersökning som beskriver hur väl man lyckas fånga inomfältsvariation genom en enkel zonindelning av ett fält med hjälp av en marksensor som mäter markens elektriska ledningsförmåga

Keywords

Markkartering; precisionsodling; markkarteringsstatistik; brukningszoner; gödsling; variation; P; K; medelgiva

Published in

Teknisk rapport (Precisionsodling Sverige, Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet)
2008, number: 15
Publisher: Institutionen för mark och miljö, Sveriges Lantbruksuniversitet