Skip to main content
Report, 2008

Kvävemineraliseringsförlopp och inverkan på skörd efter gödsling med fjäderfägödsel

Delin, Sofia

Abstract

Effekten av totalkvävet i höns- respektive kycklinggödsel på kväveskörden i fältförsök med vårkorn på en lerjord i Västergötland 2005 och 2006 motsvarade effekten av en 30-40 % så stor kvävegiva med mineralgödsel vid gödsling på vårvintern eller vid sådd. Under det torrare året 2006 var effekten på kärnskörd lägre (20-30 %), speciellt vid spridning efter uppkomst. Trots olika sammansättning av ammonium, urinsyra och övrigt kväve blev effekten av totalkvävet likvärdig mellan de två gödseltyperna och motsvarade ungefär 75 % av innehållet av urinsyrakväve plus 50 % av mängden ammoniumkväve. I inkubationer såg man att mineralkväveinnehållet minskade från ca 75 till 60 % av totalkvävet i hönsgödseln, medan det ökade från 20 till 50 % i kycklinggödseln. Att effekten ändå bara motsvarade 30 till 40 % av totalkvävet kan ha berott på ammoniakavgång. Effekten på skörd i havre året efter spridning motsvarade en mineralgödselgiva på ca 5 % av tillfört totalkväve. ----------------- The effect of total nitrogen in hen and chicken manure on nitrogen yield in field trials with spring barley on a clay soil in southwest Sweden in 2005 and 2006 corresponded to effects of a 30-40 % as large dose of mineral nitrogen at fertilisation in early spring or at sowing. During the drier year 2006 the effect on dry matter yield was lower (20-30 %), especially when manure was applied after crop emergence. Despite different composition of ammonium, uric acid and other nitrogen, the effect of the total nitrogen was equivalent between the two types of manure and corresponded to 75 % of the uric acid plus 50 % of the ammonium nitrogen. In incubations, the mineral nitrogen decreased from 75 to 60 % of total nitrogen applied in the hen manure, whereas it increased from 20 to 50 % in the chicken manure. The limited effect corresponding to only 30-40 % of total nitrogen could be due to ammonia volatilization. The effect on oats the year after application corresponded to a mineral fertiliser rate of about 5 % of the applied total nitrogen

Keywords

hönsgödsel; kycklinggödsel; stallgödsel; kvävemineralisering; Vårsäd

Published in

Precisionsodling (Online)
2008, number: 2008:4
ISBN: 9789185911837
Publisher: Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/19360