Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2008Open access

De lokala matproducenterna och dagligvaruhandeln : Kartläggning - hinder och möjligheter - förslag

Björklund, Håkan; Cardoso, Marcelo; Gebresenbet, Girma; Gossas, Carina; Hallberg, Ingela; Ljungberg, David; Strömblad, Fredrik

Abstract

Lokal och regional mat röner stort intresse hos konsumenterna och rymmer en potential för utveckling i hela livsmedelskedjan. Flera aktörer arbetar för att mat med tydlig identitet ska utvecklas såväl inom EU som i Sverige. Av central betydelse för att efterfrågan ska bli tillgodosedd är en effektivare logistik från jord till bord. Logistik är läran om att planera, organisera och styra material- och informationsflödet från produktion till slutlig konsumtion och avveckling. Den lokala och regionala maten har ofta en krokig väg till konsumentens matbord. Två projekt med stöd av Jordbruksverket och Vinnova samarbetar för att bidra till effektiva lösningar på problemen och i föreliggande rapport ges en bakgrund till frågorna, en kartläggning redovisas av lokala producenter och producentnätverk i hela landet och intervjuer med de stora handelskedjorna sammanfattas och analyseras. Rapporten utmynnar i ett antal förslag som kan bidra till att utveckla segmentet lokal och regional mat vidare. Projekten fortsätter sitt arbete under den närmaste tiden med att hitta konkreta lösningar både vad gäller materialoch informationsflödet. Lokal mat — Såväl produktion som konsumtion sker inom ett begränsat område och avsändaren är tydlig. Synonymt med ”närproducerat”. Regional mat — Mat med en tydlig avsändare som har anknytning till det “regionala köket”, men kan konsumeras i eller utanför det definierade området. Småskalig livsmedelsförädling — Avser både produktion och förädling av livsmedel i små företag. Produkterna marknadsförs med en tydlig avsändare, till exempel landskap eller producent. Rapporten gör avstamp i vad många aktörer i livsmedelskjedjan brukar anses som vanliga förklaringarna till den småskaliga matens ”osynliga handelshinder” : 1. Myndigheternas ”regelkrångel” hämmar producenternas expansionsplaner. 2. Transporterna är ett stort bekymmer för producenterna 3. För litet och ojämnt utbud från producenterna ur handelns perspektiv 4. Höga inträdeskostnader för producenter som vill bli en del av kedjornas ordinarie utbud 5. Lokalproducentens unikitet riskerar att gå förlorad vid expansion 6. Låg unikitet och förädlingsgrad medför låg lönsamhet 7. Bristande marknadsföringskunskaper hos producenterna 8. Bristande intresse för småskaliga produkter hos handelskedjorna 9. Brist på information om kundernas efterfrågan och producenternas utbud. SAMMANFATTNING 10 I arbetet med rapporten analyseras dessa osynliga handelshinder och de diskuteras med olika aktörer, vilket leder fram till en lista över förslag till insatser för en positiv och rationell utveckling av den lokala och regionala maten: 1. Nationell samordning på departements- och myndighetsnivå 2. Bättre information om utbud och efterfrågan hos både producenter och handel 3. Bättre offentlig kontroll och speciell certifiering för småskaliga företag 4. Utbildning för både producenter och handel om varandras villkor och arbetssätt 5. Effektiva lösningar på logistikproblematiken Utifrån resultaten i rapporten står det klart att intresset för småskaligt producerad mat är stort inom handeln. De olika handelskedjorna arbetar intensivt med att lansera nya lösningar i syfte att erbjuda kunderna mer mat från det lokala och regionala skafferiet. Rapporten visar också att det fortfarande är ett problem för såväl konsumenter som handelns aktörer att hitta de småskaliga producenterna och deras produkter. Det är vidare uppenbart att myndigheternas livsmedelskontroll många gånger inte genomförs på det sätt som lagen föreskriver och att livsmedelsproducenterna hamnar i kläm mellan myndigheter och de stora handelskedjorna. Slutligen kan vi konstatera att producenterna och handeln lever i två skilda världar och en del av problemen med logistiken kan elimineras genom ökade kunskaper om varandras förutsättningar

Keywords

Lokal mat; Regional mat; Småskalig livsmedelsförädling; Logistik

Published in

ISBN: 978-91-85911-59-2
Publisher: Livsmedelssverige, Sveriges Lantbruksuniversitet