Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2008Open access

Odlad organogen jord i Sverige 2003 : areal och grödfördelning uppskattad med hjälp av digitaliserade databaser

Berglund, Örjan; Berglund, Kerstin

Abstract

Sveriges geologiska undersöknings (SGU) jordartsdatabas och Jordbruksverkets blockdatabas över EU-stödsberättigad jordbruksmark med tillhörande gröddatabas (IAKS) har använts för att bestämma andelen organogen jord på åkermark och betesmark/slåtteräng samt grödfördelningen på den organogena jordbruksmarken i Sverige 2003. Vid behov har jordartsdata kompletterats med en kaliumhaltskarta eftersom den naturliga gammastrålningen från 40K kan användas för identifiering av torvmarker. Av den totala arealen jordbruksmark (åkermark + betesmark och slåtteräng), som beräknades till 3 496 665 ha enligt blockkartorna, uppskattades 8,7 % eller 301 487 ha vara organogen jord d.v.s. torv- och gyttjejordar. Av dessa betecknades 202 383 ha som torv, 50 191 ha som ytlig torv (< 0,5 m mäktighet) och 48 913 ha som gyttjejordar (gyttja, bleke, kalkgyttja, lergyttja, gyttjelera). Odlingsintensiteten på de organogena jordarna är i allmänhet lägre jämfört med genomsnittet för all odlad jord. På de organogena jordarna odlas ca 1/3 av marken med ettåriga grödor, vall på 1/3 och resten är mycket extensivt odlad. Odlingsintensiteten varierar mycket inom olika områden från 55 % ettåriga grödor ned till 9 %. Inom de organogena jordarna är torvjordarna mindre intensivt odlade än gyttjejordarna vars egenskaper påminner mer om mineraljordarna

Keywords

organogen jord; digitaliserade databaser; jordinventering; grödinventering; torv; gyttja; kalkgyttja; lergyttja; gyttjelera; bleke

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för hydroteknik)
2008, number: 7
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för hydroteknik