Skip to main content
Report, 2008

Odlad organogen jord i Sverige 2003 : areal och grödfördelning uppskattad med hjälp av digitaliserade databaser

Berglund, Örjan; Berglund, Kerstin

Abstract

Sveriges geologiska undersöknings (SGU) jordartsdatabas och Jordbruksverkets blockdatabas över EU-stödsberättigad jordbruksmark med tillhörande gröddatabas (IAKS) har använts för att bestämma andelen organogen jord på åkermark och betesmark/slåtteräng samt grödfördelningen på den organogena jordbruksmarken i Sverige 2003. Vid behov har jordartsdata kompletterats med en kaliumhaltskarta eftersom den naturliga gammastrålningen från 40K kan användas för identifiering av torvmarker. Av den totala arealen jordbruksmark (åkermark + betesmark och slåtteräng), som beräknades till 3 496 665 ha enligt blockkartorna, uppskattades 8,7 % eller 301 487 ha vara organogen jord d.v.s. torv- och gyttjejordar. Av dessa betecknades 202 383 ha som torv, 50 191 ha som ytlig torv (< 0,5 m mäktighet) och 48 913 ha som gyttjejordar (gyttja, bleke, kalkgyttja, lergyttja, gyttjelera). Odlingsintensiteten på de organogena jordarna är i allmänhet lägre jämfört med genomsnittet för all odlad jord. På de organogena jordarna odlas ca 1/3 av marken med ettåriga grödor, vall på 1/3 och resten är mycket extensivt odlad. Odlingsintensiteten varierar mycket inom olika områden från 55 % ettåriga grödor ned till 9 %. Inom de organogena jordarna är torvjordarna mindre intensivt odlade än gyttjejordarna vars egenskaper påminner mer om mineraljordarna

Keywords

organogen jord; digitaliserade databaser; jordinventering; grödinventering; torv; gyttja; kalkgyttja; lergyttja; gyttjelera; bleke

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för hydroteknik)
2008, number: 7
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för hydroteknik

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/21232