Skip to main content
Report, 2007

Studie om beskattning av viltförekomst och -fördelning med spillningsdata

Neumann Wiebke, Ericsson Göran, Hörnell-Willebrand Maria

Abstract

Förekomst och fördelning av hönsfåglar, samt älg och hare undersöktes med hjälp av observations- och spillningsdata som insamlades inom Nationell Inventering av Landskapet i Sverige (NILS) vid SLU. Det länsövergripande datamaterialet möjliggjorde analys på storskalig nivå. Det visade sig att träff för viltförekomst inom landskapsrutorna var jämförelsevis liten med den ursprungliga metodiken som NILS använde. Förekomst av tjäder och orre söder om Limes Norrlandicus dokumenterades fångades dock upp. Vi fann inget klart övergripande mönster som förklarade fördelningen av skogshöns i skogslandskapet. I Norra Norrland förklarade skogens ålder samt träd- och busktäckning skogshönsens fördelning i landskapet. Älgspillning fanns i större grad i skog med högre täckningsgrad av träd än i skog där ingen älgspillning fanns

Published in


Publisher: Slutrapport KSLA