Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2006

Våtmarksrestaurering I relation till växthusgasbalanser och ekosystemtjänster : Uppdrag åt Naturvårdsverket för fördjupad utvärdering av miljömålet Myllrande våtmarker

Olsson Mats, Lundin Lars

Published in


Publisher: Institutionen för skoglig marklära, SLU