Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2008

Läckage av näringsämnen från svensk åkermark - Beräkningar av normalläckage av kväve och fosfor för 1995 och 2005

Johnsson Holger, Larsson Martin, Lindsjö Anders, Mårtensson Kristina, Persson Kristian, Torstensson Gunnar

Abstract

Jordbruket är en stor källa för tillförseln av övergödande ämnen till vatten och hav. Jordbruksmark är den enskilt största källan för belastning av kväve och fosfor på havet från länderna kring Östersjön. I denna rapport ges en detaljerad beskrivning av den metod som använts vid beräkning av läckaget av kväve och fosfor från svensk åkermark år 1995 och 2005/2006. Resultaten har använts i den fördjupade utvärderingen av miljökvalitetsmålet Ingen Övergödning samt till redovisningen till HELCOMs femte sammanställning av föroreningsbelastningen på Östersjön – PLC5

Published in

Rapport / Naturvårdsverket
2008, number: 5823ISBN: 978-91-620-5823-4
Publisher: Naturvårdsverket