Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2008

Behovsbedömning av detaljplaner

Sandström, Ulf; Hedlund, Anders

Abstract

Detaljplanen är ett mycket viktigt instrument i den kommunala fysiska planeringen när det gäller avvägningen mellan olika intressenter avseende användningen av mark, vatten och den bebyggda miljön. Den är även av stor betydelse i arbetet för en hållbar utveckling. Följaktligen ska planeringen genomföras på sådant sätt att inte en betydande miljöpåverkan uppstår. Detaljplanen ska därför genomgå en behovs¬bedömning för att avgöra om dess genomförande kan medföra en betydande miljö¬påverkan eller inte. Lagstiftningen säger att alla detaljplaner med normalt plan¬förfarande ska genomgå denna process. Befaras att en betydande miljöpåverkan kan uppstå vid genomförandet av planen ska den miljöbedömas vilken också ska dokumenteras genom en miljökonsekvensbeskrivning. Många kommunala tjänstemän kontaktar MKB-centrum för att få råd angående behovs¬¬bedömning av planer. Bland annat med anledning av detta har MKB-centrum gått ut med en webbenkät till alla Sveriges 290 kommuner. Enkäten omfattade tolv frågor med olika svarsalternativ i ämnet och med möjlighet att ge kommentarer till åtta av dem. Inkomna enkätsvar gav en svarsprocent på 74,5 och svaren är represen¬¬tativa med avseende på län och på Sveriges Kommuner och Landstings kommun¬¬gruppering. Detta tolkas som att respondenterna utgör ett representativt urval som speglar de verkliga förhållandena. Resultatet visar att drygt 85 procent av de kommuner som svarade på enkäten antar tio eller färre detaljplaner med normalt plan¬¬förfarande per år, att det inte är vanligt med planprogram men om sådant finns så görs behovsbedömningen främst i detta skede. En majoritet av kommunerna har ut¬¬arbetat rutiner för behovsbedömningen, ansvaret för underlaget till behovs¬be¬dömningen ligger främst på planförfattaren men att denne ofta konsulterar andra tjänste¬män. Länsstyrelsen ses som en viktig samarbetspartner. I hälften av kommun¬erna tas beslutet om en eventuell miljöbedömning av detaljplanen av en politisk nämnd. Beslutet av behovsbedömningen redovisas i detaljplanehandlingarna och 96 procent av respondenterna har inte egna regler om miljöbedömning/MKB som går längre än gällande lagstiftning. Miljömål eller andra uppsatta mål verkar inte til¬lskrivas någon större betydelse för miljöbedömningen. Knappt nio av tio respon¬denter ligger i intervallet fem eller färre detaljplaner som går till miljöbedömning per år och en stor majoritet anser detta vara ett rimligt antal. Slutsatsen är att webb¬enkäten gav en god bild av kommunernas arbetssätt, vilka aktörer som finns samt betydelsen av lagregler i processerna behovsbedömning och miljöbedömning av detaljplaner. Av de få studier som undersökt hur många detalj¬planer som genomgår en miljöbedömning under ett år visar resultatet på minst 100 planer. Denna studie visar att ca 650 detaljplaner eller 35 procent genomgår en miljö¬bedömning under ett år men i denna siffra ingår felkällor som samman¬blandning av begrepp och sannolikt även planer med endast en enkel miljö¬redo¬visning. Med utgångspunkt från dessa felkällor och respondenternas kommen¬tarer uppskattas antalet detaljplaner som genomgår en miljöbedömning till mellan fem och 30 procent (100-600) av totala antalet detaljplaner med normalt plan¬förfarande som antas i svenska kommuner på ett år

Published in

Rapporter Institutionen för stad och land
2008, number: 7/2008
Publisher: Institutionen för stad och land