Skip to main content
Report, 2006

Påväxt i rinnande vatten – kiselalgsanalys inom den nationella miljöövervakningen 2006

Kahlert, Maria; Jarlman, Amelie

Abstract

Båda kiselalgsindexen, IPS och ACID, fungerar väl och ger ett integrerat mått på vattenkeminunder 12 månader innan provtagning. Enligt IPS-värdet hamnar de flesta vattendragen i denna undersökning i klass 1 (hög status). Undantag är Forsmarksån, Loån, Skärån, Passdalsån och Verkaån, som tillhör klass 2 (god status), samt Sagån, Kagghamraån och Ö. Anråsälven där indexresultatet motsvarar klass 3 (måttlig status). En granskning av tillgängliga data visar att nästan alla vattendrag ligger i samma påverkansklass som tidigare. Endast i Sagån verkar vattenkvaliteten ha försämrats. ACID återspeglar väl pH-medelvärdet 12 månader före provtagningen. När ACID faller lägre ut än uppmätt pH-medelvärde, såsom i Mälskarbäcken och Björnbackån, beror det på att ACID visar förekomsten av surstötar, vilka inte direkt syns i pH-årsmedelvärdet. Provtagningslokalen för vattenkemi i Rattån visade sig inte vara densamma som för kiselalgsprovtagningen, vilket kommer att åtgärdas. Alla vattendragslokaler bedömdes vara lämpliga för provtagning av kiselalger, bottenfauna och fisk

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys
2006, number: 2006:25
Publisher: Institutionen för miljöanalys, SLU

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment
Jarlman, Amelie

UKÄ Subject classification

Fish and Aquacultural Science
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/23465