Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2008

Automatisk mjölkning och produktionsproblem - typfall från verkligheten

Gustafsson Mats, Pettersson Gunnar

Abstract

Gårdsanalys genomfördes på två stycken dubbel AMS-gårdar med uttalade produktionsproblem. Innan gårdarna besöktes analyserades kotrafiken med hjälp av data från respektive systems databas. Vid gårdsbesöken gjordes en bedömning av stall och stallrutiner. En besöksrapport med förslag till åtgärdsprogram skrevs för respektive gård. Beslut angående genomförande av åtgärderna, med tidsplan, togs i samråd med den enskilda lantbrukaren. Före uppföljningsbesöket gjordes samma kotrafikanalys som vid det inledande besöket. Under uppföljningsbesöket redovisade lantbrukarna om och när åtgärder utifrån besöksrapporten gjorts. Respektive gård användes som sin egen kontroll vad avser kotrafik, mjölkkvalitet och juverhälsa, dvs. jämförelsen görs mot hur situationen var innan åtgärder sattes in. Uppgifter från kokontroll och mejerileveranser utnyttjades i studien

Keywords

AMS

Published in

JTI-rapport. Lantbruk & industri
2008, number: 364
Publisher: JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik

    UKÄ Subject classification

    Animal and Dairy Science
    Veterinary Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/23815