Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

2002

Digitala verktyg för design i landskapsarkitektutbildningen : =- ett perspektiv med stöd i humanvetenskaplig handlingsteori

Westin, Anders

Abstract

Sammanfattning Denna avhandling, Digitala verktyg för design i landskapsarkitektutbildningen – ett perspektiv med stöd i humanvetenskaplig handlingsteori, handlar om hur vi på ett klokt sätt kan integrera digitala verktyg i designundervisningen för landskapsarkitektstudenter. Mitt engagemang i ämnet skall ses mot bakgrund av den rådande situationen för ca fem år sedan, vid den institution där jag arbetar som lärare och forskare. Digitala verktyg var vid denna tid något relativt nytt inom utbildningen och många lärare kände en osäkerhet inför det nya. Jag kände att det fanns ett behov av mer erfarenhet inom detta område och jag tyckte mig stå inför en konkret frågeställning; hur skall vi kunna integrera datorn med dess olika program i undervisningen på ett bra och klokt sätt, i samklang med övrig undervisning? I mitt tillvägagångssätt har jag använt mig av intervjuer. Intervjuerna utvecklades ofta till en slags dialoger i vilken min medverkan inte kan bortses ifrån. Det är dock min övertygelse att dialogformen gynnade resultatet av intervjuerna. Intervjuerna omfattade arkitekter och landskapsarkitekter från såväl praktiken som utbildningen. Det som kännetecknar humanvetenskaplig handlingsteori är att den fokuserar på handlingen snarare än objekten i de företeelser som studeras. Med hjälp av denna teori har jag lyckats göra kopplingar mellan teori och praktik som öppnat nya intressanta perspektiv. Dels erbjuder teorin ett kompletterande synsätt på design, design som handling, vilket skiljer sig från traditionell designteori. Dessutom har jag även funnit stöd för mina tankar kring etiska aspekter på digital teknik. I kapitlet Design tar jag inledningsvis upp detta begrepp ur ett historiskt, designteoretiskt perspektiv där det studerats genom olika sätt att beskriva designprocessen. Därefter tar jag upp design ur ett handlingsperspektiv, där design beskrivs som ett dialektiskt förhållande mellan process och handling och där språket ses som den viktigaste och mest universella designaktiviteten, eftersom språkets främsta funktion är att uttrycka mening. Det teoretiska resonemanget kompletteras med material från mina intervjuer med arkitekter, landskapsarkitekter, lärare och forskare. I det följande kapitlet, Design i undervisningen, fortsätter jag diskussionen om design, men nu ur ett undervisningsperspektiv. Kapitlet är i huvudsak baserat på intervjuer med lärare involverade i designundervisning. De viktigaste momenten i designundervisningen visade sig vara konceptuell design, arbete med och kommunikation genom skisser och bilder, kvalificerad kritik, problemhantering samt analys av det egna gestaltandet. Användningen idag av digitala verktyg, i såväl yrkeslivet som i undervisningen diskuteras i kapitlet Digitala verktyg i design. Detta kapitel bygger i stor utsträckning på mina intervjuer. Kapitlet Digitala verktyg i designundervisningen handlar om hur digitala verktyg kan användas på ett mera klokt sätt och här anknyter jag till det som kom fram i kapitlet Design i undervisningen. Jag fokuserar dock på konceptuell design samt arbete och kommunikation med skisser och bilder. I det avslutande kapitlet, Teknologisering och teknologietik, försöker jag förhålla mig till teknikfascinationen som breder ut sig i världen å ena sidan och å andra sidan den starka oro som finns inför den pågående teknologiseringen. Jag diskuterar hur vi skall kunna hitta en slags medelväg där vi förhåller oss kritiskt till delar av den pågående teknikutvecklingen, men samtidigt inte förnekar det faktum att teknologier är naturliga för människan och att de rätt utnyttjade berikar det mänskliga livet

Keywords

design; digital design; landskapsdesign; undervisning; teknologietik; digitala verktyg

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för landskapsplanering, Alnarp
2002, number: 02:2Publisher: Institutionen för landskapsplanering Alnarp, Sveriges Lantbruksuniversitet