Skip to main content
Report, 2005

Död ved i levande skogar

de Jong Johnny, Almstedt Malin

Abstract

Betydelsen av död ved i skogen för biologisk mångfald är väl dokumenterad och i de 15 miljömål som Sveriges Riksdag har fastställt, finns Levande skogar som ett av målen. Där konstateras att kvantiteten av hård död ved i skogen måste öka med minst 40 procent fram till år 2010. Vilket mål som bör gälla efter 2010 är dock inte specificerat. Syftet med den här studien var att undersöka: 1. Vilken kvalitet och kvantitet av död ved behövs för att bevara mångfalden? 2. Var i landskapet är det viktigast att öka mängden död ved? 3. Hur når vi målet? Resultatet baseras på litteraturöversikter, beräkningar och frågeformulär till markägare, avverkningsentreprenörer och tjänstemän inom skogsnäringen. I arbetet med studien framkommer att majoriteten av de privata skogsägarna har en negativ inställning till död ved, trots att de har en relativt positiv attityd till att bevara den biologiska mångfalden. Denna i sin tur innefattar många arter som är beroende av död ved, däribland såväl fåglar som skalbaggar. I skriften diskuteras olika scenarier för framtiden och vilket det långsiktiga målet bör vara för att de arter som är beroende av död ved ska kunna överleva. Arbetet har genomförts av Centrum för biologisk mångfald inom ramen för forskningsprogrammet Naturvårdskedjan

Published in

Rapport / Naturvårdsverket
2005, number: 5413
ISBN: 91-620-5413-9
Publisher: Naturvårdsverket

Authors' information

Almstedt Jansson, Malin
Swedish University of Agricultural Sciences, Swedish Biodiversity Centre

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/24081