Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2005

Växtskyddssubstanser i avloppsvatten och slam från sju svenska reningsverk

Kylin, Henrik

Abstract

Denna undersökning, som gjordes på uppdrag av miljömålsuppföljningen vid Kemikalieinspektionen (dnr 240-962-04), rör förekomsten av bekämpningsmedel i svenska avloppsreningsverk. I första hand söktes moderna bekämpningsmedel, d.v.s. i de flesta fall andra ämnen än vad som normalt har bestämts i avloppsslam och avloppsvatten i Sverige. Prover togs på avvattnat orötat slam (primärslam) och rötat slam samt utgående vatten från sju reningsverk spridda över landet, och av olika storlek och med olika typer av aktiviteter inom upptagsområdet. Prover från samtliga reningsverk innehöll rester av bekämpningsmedel, flera av dem ej godkända för användning i Sverige. En del av dessa utgörs av svårnedbrytbara klorpesticider som troligen kommer från maten som konsumeras i upptagningsområdet, men det finns även andra som generellt sett betraktats som lättnedbrytbara. En del av dessa, t.ex. triaziner, kan vara rester av gamla synder i Sverige som kommer från dricksvattnet, men även import med frukt och grönt är en möjligt källa. Flest ämnen hittades i Ellinge reningsverk vid Eslöv. Detta kan möjligen kopplas dels till att Skåne är det landskap i vilket mest bekämpningsmedel används (direkt påverkan från lokalt lantbruk), och dels till att Ellinge tar emot stora mängder avlopp från livsmedelsindustrier där bekämpningsmedel från råvarorna kan sköljas ned i avloppet. Ett exempel på detta är klorprofam som troligen kommer från industriell hantering av potatis. Klorpyrifos kan komma från insektsbekämpning inomhus och permetrin från schampo mot huvudlöss. Det ämne som hittades i flest fall var herbiciden glyfosat som fanns i samtliga reningsverk. Detta kan möjligen, men inte nödvändigtvis, kopplas till att glyfosat är ett av de få växtbekämpningsmedel som säljs för bruk i hemmaträdgårdar

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys
2005, number: 2005:29
Publisher: Institutionen för mijlöanalys, SLU

    UKÄ Subject classification

    Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/25396