Skip to main content
Report, 2009

Utvärdering av studiecirkelbaserad motorsågskörkortsutbildning

Lindroos, Ola

Abstract

Antalet personer som använder motorsåg är stort och tyvärr är även olycks- och dödsfallen många. För att minska personskadorna inrättades motorsågskörkortet, vilket tilldelas personer som genom teoretiska och praktiska prov kan uppvisa kunskaper i säker hantering av motorsåg. Utbildningen inför proven erbjuds bland annat i form av studiecirklar, vilka främst riktar sig till självverksamma motorsågsanvändare. Studiens huvudsyfte var att utvärdera vilka effekter i teorikunskap som uppnås på kort och medellång sikt med studiecirkelbaserad motorsågskörkortsutbildning. Arbetet syftade även till att kartlägga behov, drivkrafter och hinder hos självverksamma skogsägare att skaffa sig en utbildning i arbete med motorsåg. Teoriprovet gjordes om av 31 oförberedda personer drygt ett år efter att de hade blivit godkända för motorsågskörkortet på B-nivå efter utbildning i form av studiecirklar. Resultatet försämrades i snitt med 1 poäng (6 %) och 74 % klarade gränsen för godkänt. Motorsågskörkortstagande genom studiecirkel innebär alltså att deltagarna drygt ett år efter provtillfället fortfarande kommer ihåg och därmed har möjlighet att använda den teorikunskap som anses nödvändig för att kunna arbeta säkert och effektivt med motorsåg. Studiecirkeldeltagarna var generellt mycket nöjda med utbildningen samt ansåg att de nådde utbildningsmålen. Beständig kunskap och nöjda deltagare talar för lämpligheten i att genomföra motorsågskörkortsutbildning i form av studiecirklar. Hur väl de förmedlade praktiska kunskaperna behärskas och sedan också används är dock okänt för såväl studiecirklar som för andra utbildningsformer och skulle behöva undersökas vidare. Bland besökarna på SkogsNolia 2007 och bland bekanta till de personer som gjorde om teoriprovet undersöktes inställningen till att ta gå utbildning för att ta motorsågskörkort. Drivkrafterna för intresse av utbildningen var kopplat till både arbetssäkerhet och –effektivitet, men betalningsviljan var mycket låg och varken ålder, kön eller skogsägande påverkade intresset eller betalningsviljan. Relativt ovana motorsågsanvändare verkar vara lättast att få att gå utbildningen. För rena nybörjare är det troligt att behovet av egen utrustning kan verka avskräckande medan erfarna personer troligtvis anser att de inte har behov av utbildningen. Det föredrogs att utbildningen ges på kvällstid och helger med många träffar på kort tid, vilket innebär ett mellanting mellan dagens studiecirkel- och kursupplägg. Behov av båda utbildningsformerna verkar således finnas.

Keywords

Chainsaw; study circle; education; market survey; family forestry

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2009, number: 246
Publisher: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management

UKÄ Subject classification

Forest Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/25407