Skip to main content
Factsheet, 2009

Klimatanpassning av Lunds stadskärna

Bucht, Eivor; Deak, Johanna

Abstract

Efter tre veckors ihållande regn och intensiva skyfall i juli 2007 överträffades alla tidigare nederbördsrekord i södra Sverige. I Skåne steg nivån i Höje å med kontinuerliga flödesstoppar och samtliga kommuner i avrinningsområdet drabbades av översvämningar. Stora skador i Lomma och Staffanstorp, till följd av översvämningarna, exponerade en sårbarhet kring de metoder och system som samhället tidigare förlitat sig på – en dagvattenhantering som helt enkelt inte kommer att räcka i ett framtida klimatscenario. Med hänsyn till Lunds hydrologiska påverkan i avrinningsområdet och genom att lyfta fram stadskärnans historiska vattenlandskap, ger nedanstående studie perspektiv på en möjlig klimatanpassning i en idag tillsynes svåranpassad stadsbild och på ett omhändertagande av dagvatten i samspel med Höje å

Keywords

nederbörd; avrinningsområden; översvämningar; dagvattenhantering

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2009, number: 2009:2
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Landskapsarkitektur
Deak, Johanna (Deak Sjöman, Johanna)
Swedish University of Agricultural Sciences, Landskapsarkitektur

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Fish and Aquacultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/25812