Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2009

Klimatanpassning av Lunds stadskärna : äldre vattenstrukturer i nytt perspektiv för Höje å avrinningsområde

Bucht, Eivor; Deak, Johanna

Abstract

Efter tre veckors ihållande regn och intensiva skyfall i juli 2007 överträffades alla tidigare nederbördsrekord i södra Sverige. I Skåne steg nivån i Höje å med kontinuerliga flödesstoppar och samtliga kommuner i avrinningsområdet drabbades av översvämningar. Stora skador i Lomma och Staffanstorp, till följd av översvämningarna, exponerade en sårbarhet kring de metoder och system som samhället tidigare förlitat sig på – en dagvattenhantering som helt enkelt inte kommer att räcka i ett framtida klimatscenario. Med hänsyn till Lunds hydrologiska påverkan i avrinningsområdet och genom att lyfta fram stadskärnans historiska vattenlandskap, ger nedanstående studie perspektiv på en möjlig klimatanpassning i en idag tillsynes svåranpassad stadsbild och på ett omhändertagande av dagvatten i samspel med Höje å

Keywords

nederbörd; avrinningsområden; översvämningar; dagvattenhantering

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2009, number: 2009:2
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet