Skip to main content
Report, 2009

Avelsindex för de svenska köttraserna

Näsholm, Anna

Abstract

Syftet med det projekt, som redovisas i denna rapport, var att ta fram underlag för att konstruera ett sammanvägt avelsindex för de svenska köttraserna. I rapporten redovisas det konstruerade indexet och de beräkningar som låg till grund för det. Avelsindexet består av tre delindex: modersindex, produktionsindex och födelseindex. Modersindex är uppbyggt av de maternella indexen för kalvningsförmåga och tillväxt från födelse till 200 dagar. I produktionsindex ingår indexen för slakttillväxt, fettgrupp och formklass. Födelseindex utgörs av indexet för kalvningsförmåga som en egenskap hos kalven. Indexen för de enskilda målegenskaperna vägs i avelsindexet samman med relativa vikter beräknade för varje målegenskap som produkten av det ekonomiska värdet och antalet diskonterade uttryck. De ekonomiska värdena för målegenskaperna beräknades med hänsyn till värdet av ett genetiskt framsteg i respektive egenskap. Antalet möjliga kalvningar och antalet slaktade djur i olika generationer och under olika år beräknades och diskonterades till betäcknings-/semineringstidpunkten. Synpunkter från rasföreningarna om en önskad profilering av de olika raserna med avseende på produktions-, moders- respektive kalvningsegenskaper beaktades också och de relativa vikterna i avelsindexet är anpassade till avelsmålen för respektive ras. Syftet har här varit att tillmötesgå respektive rasförenings önskemål om rasens plats i ett system med korsningsavel och avelsindexet har utvecklats med tydliga profiler som faderras (charolais) med hög tillväxt och goda direkta kalvningsegenskaper respektive moderras (hereford) med tyngdpunkt på maternell kalvningsförmåga samt mjölkavkastning.

Published in

Rapport / SLU, Institutionen för husdjursgenetik
2009, number: 146
Publisher: Institutionen för husdjursgenetik, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Näsholm, Anna
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Breeding and Genetics

UKÄ Subject classification

Animal and Dairy Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/26215