Skip to main content
Report, 2009

Totalkväveanalyser vid Institutionen för vatten och miljö - En genomgång av olika analysmetoder och deras betydelse för tidsserierna

Wallman Karin, Löfgren Stefan, Sonesten Lars, Demandt Christian, From Anna-Lena;

Abstract

Vattenkemiska laboratoriet vid Institutionen för vatten och miljö vid SLU har sedan 1987 bestämt halten totalkväve parallellt på två olika sätt för ett stort antal prover. Ett av sätten, som benämns Tot-N_sum, är att totalkvävehalten beräknas genom att summera Kjeldahlkvävet och summan av nitrit- och nitratkväve. Det andra sättet var att analysera totalhalten av kväve spektrofotometriskt efter persulfatuppslutning (Tot-N_ps). Den senare metoden ersattes 2007 med en bestämning av totalhalten kväve med en kemiluminiscensdetektor efter katalytisk oxidation till kväveoxider (Tot-N_TNb). Syftet med arbete har varit att jämföra resultaten mellan de olika bestämningssätten och utreda eventuella skillnader

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö

2009, number: 2009:8
Publisher: Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment
From, Anna-Lena
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment

Associated SLU-program

Lakes and watercourses
Eutrophication

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Fish and Aquacultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/26717