Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2009

Räddningsinsatser i lantbruksmiljö

Emanuelsson, Rosmari

Abstract

Sammanfattning Följande undersökning har för avsikt att kartlägga hur förekommande olyckor är för räddningspersonal som gör insatser i lantbruksmiljö. Enkäten innehåller även frågor om förekomsten av insatser, vilken typ av insatsers om utförs i jordbruksmiljö samt behov av ökad kompetens inom detta område. En webbaserad enkät skickades till samtliga räddningstjänster i Sverige. Svarsfrekvensen uppgick till 56 procent. Resultatet av studien visar att olycksrisken för personal som utför räddningsinsatser i jordbruksmiljö är betydande. 20 procent av personalen har varit nära eller har skadats under räddningsinsatser. 63 procent uppger att det finns behov av ökad kompetens för insatser i lantbruksmiljö. Sammanfattningsvis visar undersökningen att lantbruk är en högriskmiljö även för personal i räddningstjänst. Arbetet med säkerhetsfrågor måste fortgå på bred front för att reducera risken för skador och dödsfall. Summary The purpose of the survey was to study the frequency of accidents among rescue workers operating in agricultural environments. To do this a web-based survey was sent to all rescue units in Sweden. The survey even contained questions regarding the frequency of rescue operations, types of operations carried out in agricultural environments, and the need for improving the competence of personnel for carrying out operations in this type of environment. The results of the study show that the accident risk for rescue workers operating in agricultural environments is high. Almost 20 percent of personnel have nearly been or been injured during such rescue operations. 63 percent state that there is a need for improving competence for operations in agricultural environments. Overall the survey indicates that farms are a high risk environment even for rescue services. Work with safety issues in agricultural environments needs to continue on a broad front to reduce the risk of injury or death for rescue workers

Keywords

Räddning; Landsbygd; Olycksfall; Arbetsmiljö

Published in

Landskap, trädgård, jordbruk : rapportserie
2009, number: 2009:17
ISBN: 978-91-86373-05-4
Publisher: Arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykologi, Sveriges lantbruksuniversitet

    UKÄ Subject classification

    Work Sciences
    Agricultural Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/27360