Skip to main content
Report, 2009

Hälsa och säkerhet inom landsbygdsturism

Emanuelsson, Rosmari

Abstract

Sammanfattning Följande undersökning har för avsikt att kartlägga hälso- och säkerhetsfrågor för turister som besöker lantbruk. En webbaserad enkät skickades till samtliga medlemmar i föreningen Bo på Lantgård som har e-postadress (323) för att kartlägga verksamheten. Svarsfrekvensen uppgick till 57 procent. Resultatet av studien visar att olycksrisken för människor som besöker gårdarna är betydande. Flera incidenter rapporteras som skulle kunna ha lett till dödsfall eller svåra skador. Många gårdar är väl medvetna om den olycksdrabbade miljö de lever i och arbetar även aktivt med säkerhet, både för sig själva, familjen och för gäster. Dock saknar cirka hälften av gårdarna skriftlig information om säkerhet och regler. Sammanfattningsvis visar undersökningen att lantbruk är en högriskmiljö även för besökare. Arbetet med säkerhetsfrågor måste fortgå på bred front för att reducera risken för skador och dödsfall. Summary The purpose of the study was to establish the state of health and safety issues in regard to tourists visiting farms. A web-based survey was sent to all of the 323 members of the Swedish association Bed & Breakfast (Bo på Lantgård). The reply frequency was 57 percent. The results of the study show that the risk of accident is significant for tourists visiting farms. Several incidents were reported that could have lead to death or serous injury. Many farms are well aware of the precarious environment they live and work in, and are actively working with safety issues for them selves, family and guests. However, half of the farms lack written safety information and rules. To sum up the study shows that farms are a high risk environment even for visitors and that more should be done to reduce the risk of injury or death to visitors

Keywords

Hälsa; Säkerhet; Arbetsmiljö; Landsbygd; Turism

Published in

Landskap, trädgård, jordbruk : rapportserie
2009, number: 2009:18
ISBN: 978-91-86373-06-1
Publisher: Arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykologi, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Emanuelsson, Rosmari

UKÄ Subject classification

Food Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/27361