Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Conference abstract2004

Säkerställande av fungerande Vandringsvägarför Lax och Havsöring i Ume- och Vindelälven

Lundqvist, Hans

Abstract

SESSION 40 FRAMTIDA UTMANINGAR FÖR SVENSK VATTENKRAFT SÄKERSTÄLLANDE AV FUNGERANDE VANDRINGSVÄGAR FÖR LAX OCH HAVSÖRING I UME- OCH VINDELÄLVEN Hans Lundqvist, SLU, Umeå, epost: Hans.lundqvist@vabr.slu.se Moderna miljömål för reglerade rinnande vatten vill minimera skada på akvatiska organismer. Vårt miljökvalitetsmål är att kraftverksbyggnader minimalt ska påverka fiskars naturliga vandringsvägar så att vattendragets biologiska mångfald, ekologiska funktion och framtida naturresurs inte skadas. Vi bedömer effekten av kraftverk i älvars nedre del på vandringsfisks förmåga att vandra till uppströmsliggande lek- och uppväxtområden. Vi vill hitta lösningar så att tex. lekvandrande lax i Umeälven inte vilseleds av vatten från turbinvattenutlopppet från Stornorrfors kraftverk utan att fisken finner och vandrar uppströms den 8 km långa och flödesreglerade gamla älvfåran (bypass kanal) för att nå och passera Sveriges längsta fisktrappa. När laxen lämnar fisktrappan simmar de uppströms mot sitt lekområde någonstans i det 30 mil långa oreglerade biflödet Vindelälven. Vi tror att det är möjligt att långsiktigt upprätthålla livskraftiga vandringsfiskbestånd även i flödesreglerade vattendrag och arbetar för att förbättra villkoren för fiskens passage av kraftverksbyggnader. Vår vilda Östersjölax och nordliga havsöringstammar riskerar utrotning, tex utgör överfiske, M74, överdämda lekområden, mm. allvarliga hot. Trots att fisktrappor konstrueras i många flödesreglerade vattendrag förbättras inte alltid fiskvandringar då stora och komplexa problem med själva ”fiskvägens” funktion kan finnas kvar. Modellvattendraget Umeälven som är utbyggd i sin nedre del har kvarvarande lekområden i Vindelälven. Vi arbetar med bla följande delmål: Vilka flödesparametrar får leklax som befinner sig i en stor vattenmassa att hitta och lockas upp i en mindre flödeskälla som är den faktiska vandringsleden förbi kraftverksbyggnationer ?, Hur och var i vattenmassan ovan dammbyggnader sker utvandringen av lax- och öringsmolt i flödesreglerade vattendrag ?, Kan strömningsmönster simuleras efter fältmätningar för att modellera leklaxens och smoltens förmåga att vandra förbi vattenkraftverk alternativt dammar? Via moderna radiomärkningstekniker följs och positioneras märkta laxars lekvandring. Genom nyttjande av ny ekolodsbaserad hydroakustisk teknik tillsammans med tredimensionell (3D) numerisk modellering (CFD = Computational Fluid Dynamics) av både fiskars positionering i älven och älvsträckors flöden och bottenformationer vill vi hitta laxens ståndplatser i den stora vattenmassan och mäta fiskarnas respons på flödesändringar. Radiomärkt lax reagerar starkt på ändringar i vattenflöden och förhållandet mellan flödesregimer och stigande lekfisk är mycket komplext. Vi beräknar att 70 % av laxen förloras i det kraftverkspåverkade området nedan fisktrappan då de vilseleds av högt turbinvattenflöde från kraftverket. Radiomärkta och frisläppta lax- och öringsmolt följde den dominerande strömmen under sin utvandring mot havet, vilket resulterade i turbinpassage. Rutiner för modellering av strömningen i vattenvägar för bedömning av tekniska åtgärder för fiskpassage runt kraftverk/dammar har påbörjats. Resultaten kan t.ex. användas för att bestämma var fisktrappor för lekvandrande fisk bör placeras, samt hur laxsmolt ska avledas från turbinerna för att undvika att de dödas. Kan flöden anpassas för att underlätta den vuxna fiskens uppvandring förbi kraftverk och kan turbinförluster av utvandrande smolt minimeras ? Projektet avser att ge ny tillämpbar kunskap om hur vandringsvägar bör konstrueras för att underlätta och säkerställa fiskens förflyttningar förbi kraftverk och dammar i reglerade älvar. Denna kunskap är viktig för att långsiktigt uppfylla de nationella miljömålen om skydd av hotade vandringsfiskar. Arbetet i projektet har i huvudsak skett i samarbete mellan SLU/Umeå och Chalmers/Göteborg tillsammans med Vattenfall AB och NMFS (National Marine Fisheries service, USA). ELFORSK, Energimyndigheten, SNV och Fiskeriverket finansierar FoU för att identifiera problem kring fiskvandringsvägar och hur detta kan åtgärdas i reglerade vatten

Published in


Publisher: Sveriges Energiting 2004

Conference

Sveriges Energiting

   SLU Authors

  • Lundqvist, Hans

   • Department of Aquaculture, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Fish and Aquacultural Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/2739