Skip to main content
Report, 2009

Prediktion av sjödjup och sjövolym från topografiska data

Sobek Sebastian, Nisell Jakob, Fölster Jens

Abstract

Vi utvecklat en statistiskt modeller med målet att kunna prediktera sjödjup och sjövolym för alla svenska sjöar enbart utgående från kartbaserade data. Sjövolym kunde förklaras mycket väl utifrån sjöarea och den maximala lutningen i en 50 m bred buffertzon från strandlinjen (R2=0.92). Däremot kunde varken det maximala djupet eller medeldjupet modelleras utifrån kartbaserade data (R2<0.4). Trots den höga förklaringsgraden (92%) är prediktionen av volym för en enstaka sjö behäftad med en stor statistisk osäkerhet. Däremot blir det statistiska felet mycket mindre om man predikterar den genomsnittliga volymen för minst 5 sjöar åt gången. Volymmodellen kan därför användas för att prediktera den totala sjövolymen, och i förlängning vattnets uppehållstid för avrinningsområden som innehåller minst 5 sjöar

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys
2009, number: 2009:19
Publisher: Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Sobek, Sebastian
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment
Nisell, Jakob
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment

Associated SLU-program

Lakes and watercourses
Eutrophication
Acidification
Cross-programme

UKÄ Subject classification

Fish and Aquacultural Science
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/28103