Skip to main content
Report, 2008

Hur kan NILS användas inom regional miljöövervakning och miljömålsuppföljning?

Rygne Helena, Allard Anna, Glimskär Anders Ove, Wretenberg Johan, Hedblom Marcus

Abstract

Sammanfattning Under 2007 har länsstyrelserna i Örebro, Stockholms, Värmlands, Västmanlands och Östergötlands län arbetat i samverkan med SLU, inst. för skoglig resurshushållning, med ett utvecklingsprojekt inom den regionala miljöövervakningen. Projektet har utrett hur NILS (Nationell Inventering av Landskapet i Sverige) kan användas inom regional miljöövervakning och miljömålsuppföljning för att väsentligt öka kunskapen om förutsättningar för biologisk mångfald samt på sikt visa hur förhållandena förändrar sig över tiden. Utgångspunkterna har varit att den regionala miljöövervakningens huvudsyfte är att ge ett underlag för uppföljning av de regionala miljömålen, samt att det borde ge ett mervärde och vara kostnadseffektivt att bygga vidare på ett befintligt nationellt stickprov. I första hand måste en regional miljöövervakning via NILS, utnyttja så mycket som möjligt av de metoder, resultat och organisation som den nationella miljöövervakningen byggt upp. Men för sparsamt förekommande objekt, kan den regionala miljöövervakningen ibland behöva ha helt andra metoder för att styra inventeringen till just de områden eller strukturer man behöver data för. En förutsättning för att övervakningen via NILS inte ska bli alltför kostsam, är därför att flera län går samman till enhetliga ”regioner” och beställer både datainsamlingen och analyserna tillsammans. Länsstyrelserna i projektet har identifierat och prioriterat angelägna frågeställningar och utifrån det har följande förslag för övervakning via NILS, kompletterat med andra datakällor, tagits fram: Jordbrukslandskapet Myrar Stränder Skog Gräsmarker (hävd / igenväxning mm) Småbiotoper / skyddsvärda träd (igenväxning mm) Åkrar (grödor / nedläggning / exploatering) Mångformighet Fragmentering / konnektivitet Träd- och buskskikt, mossor, hydrologiska strukturer, typiska arter Exploatering Fragmentering / konnektivitet Exploatering, markanvändning (avverkning, åkerbruk, bebyggelse) Vegetationsstruktur, markstörning i strandnära skogar Fragmentering / konnektivitet Ovanliga lövskogstyper som inte fångas av RIS Strandnära skogar (se även under stränder) Fragmentering / konnektivitet När det gäller flera av förslagen krävs fortfarande ett mer eller mindre omfattande utvecklingsarbete som kommer att utföras under 2008. Det slutliga metodpaketet ska vara flexibelt och lätt att tillämpa utifrån de behov som finns i olika regioner

Published in


Publisher: Länsstyrelsen i Örebro län