Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2010Open access

Genius Thomerupensis eller Tomarps själ : bidrag till förståelsen av den kontext som påverkat Tomarps Kungsgårds tillkomst och placering, samt något om hur Tomarp påverkat det omgivande landskapet under perioden sent 1200-tal till tidigt 1800-tal

Persson, Boel

Abstract

Tomarps Kungsgård, vid Kvidinge i Åstorps kommun, är en borgmiljö med anor från medeltiden och ett statligt byggnadsminne som äger en spännande historia. I Rönne ås dalgång bjuder landskapet kring godset på många scener, från åker-, ängs- och hagmark till betesmark, stallar, parkens trädkronor, delar av en tidigare vallgrav och spår av tidigare trädgårdsanläggningar. Tomarps kungsgård representerar framför allt den typ av borganläggning som utvecklades under den danska renässansen i början av 1600-talet. Parken och trädgården har förändrats vid ett flertal tillfällen sedan dess, bland annat på 1770-talet och på 1800-talet i samband med att huvudbyggnaden också byggdes om. Spår av alla dessa perioder i anläggningens historia finns kvar idag. Ett av målen för Statens Fastighetsverk (SFV) som förvaltar anläggningen i samarbete med Åstorps kommun och Tomarps Kungsgård HB, som arrenderar kungsgården av SFV, är att vidmakthålla den kulturhistoriskt värdefulla byggnads- och parkmiljön i samspel med nya verksamheter vid kungsgården. Idag rymmer byggnads- och parkmiljön vid Tomarp en välbesökt utställningsverksamhet och ett café. Ett vårdprogram för Tomarps Kungsgård formulerades 2001 av en arbetsgrupp bestående av SFV, arkitekt Mats Edström, landskapsarkitekt Barbara Johnson och biträdande stadsantikvarie Anders Reisnert. Med detta vårdprogram som grund har Institutionen för landskapsplanering Alnarp (numera Område Landskapsarkitektur) vid Sveriges Lantbruksuniversitet, blivit kontaktade för att diskutera en fördjupning av de studierna som lades fram och för ett samarbete när det gäller Tomarps Kungsgårds framtid. Detta har till att börja med resulterat i ett antal examensarbeten som knyter an till vårdprogrammet och det har även fört diskussionen om den fysiska verkligheten i anläggningen vidare. Två studier har genomförts under våren 2006 som handlar om trädgårdens användning och växtmaterial 1614-58, samt om olika kulturyttringar (trädgård, konst, musik etc) under samma period. En tredje studie gjordes under 2008 avseende Tomarps Kungsgård i ett större landskapligt sammanhang. Alla studierna sammantagna är en grogrund för vidare diskussioner och ett fortsatt samarbete mellan Tomarps Kungsgård, Statens Fastighetsverk, Sveriges Lantbruksuniversitet och Åstorps kommun. Äventyret fortsätter. Rapporten du nu har i din hand är studien från 2008, genomförd och skriven av Boel Persson. Handledare och ansvarig för sammanställning av studierna inför tryckning har varit Anna Jakobsson, FilDr vid Område Landskapsarkitektur, SLU Alnarp. Tryckningen har finansierats av Statens Fastighetsverk

Keywords

Tomarp; Genius Loci; Joen Lille; trädgårdshistoria; landskapsförutsättningar; estetisk organisation; cistercienserorden

Published in

Landskap, trädgård, jordbruk : rapportserie
2010, number: 2010:2
ISBN: 978-91-86373-08-5
Publisher: Område Landskapsarkitektur, SLU