Skip to main content
Other publication, 2009

Utvärdering av barkning av vindfälld gran som en bekämpningsåtgärd mot granbarkborre

Björklund, Niklas

Abstract

Barkning är en klassisk metod för att motverka insektsangrepp i färskt barrvirke och på stående skog som ligger i anslutning till platser där sådant virke lagras. Förr barkades virke i stor omfattning då det lagrades i skogen under sommarhalvåret. Idag körs virket omgående ut från skogen och lagras i terminaler, därmed minimeras risken för insektsangrepp. I samband med stormarna Gudrun (2005) och Per (2007) stormfälldes större volymer gran i naturreservat inom ett stort område i södra Götaland. Eftersom det ofta finns föreskrifter som förbjuder uttag av stormfällda träd i naturskyddade områden fanns det ett behov av alternativa åtgärder för att förhindra storskaliga angrepp av framförallt insekten granbarkborre i anslutning till stormfällda områden. Förhoppningen var att finna en metod där granbarkborren bekämpades men det stormfällda virket kunde ligga kvar i enlighet med gällande föreskrifter. Den beprövade metoden att barka virke kom därför åter på tal. Länsstyrelserna i Hallands och Jönköpings län har provat två typer av barkningar i stormdrabbade naturreservat. Barkningen har utförts genom randbarkning, då hela remsor av bark sågas bort med hjälp av motorsåg eller genom torkkapning, då ränder av barken sågas bort som inte är mycket bredare än kedjan på motorsågen. Denna studie visar att den huvudsakliga bekämpningseffekten åstadkoms genom att den tillgängliga barkytan reduceras. Granbarkborrarna visade sig nämligen kunna utnyttja de kvarvarande barkremsorna effektivt, både vid randbarkning och torkkapning. Förökningsframgången visade sig också vara anmärkningsvärt god även på undersidan av de vindfällda träden. Studien genomfördes under en regnig sommar och det kan hända att kvarvarande barkremsor torkar ut, och blir otjänliga för granbarkborrar, under en varm och torr sommar

Keywords

Granbarkborre; Ips typographus; Barkning; Bekämpning; Randbarkning; Torkkapning; Torrkapning

Published in


Publisher: Länsstyrelsen i Halland

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology

UKÄ Subject classification

Forest Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/28673