Skip to main content
Report, 2010

Mångbruksplan för Lyckseles tätortsnära skog

Nordström, Eva-Maria; Öhman, Karin

Abstract

Syftet med detta projekt har varit att ta fram en mångbruksplan för den tätortsnära skogen runt Lycksele samhälle. Mångbruksplanen har utvecklats genom att utifrån befintliga skogsbruksplaner, kommunens naturdatabas och kompletterande undersökningar identifiera vilka intressen som finns i olika områden och med utgångspunkt från detta ta fram förslag på zonindelningar där allmänna skydds- och skötselförslag ingår. Den metodik som arbetet i projektet har baserats på är flermålsanalys, som ger möjlighet att på ett strukturerat sätt arbeta med komplexa planeringssituationer där det finns flera motstridiga intressen och där ingen uppenbar lösning kan pekas ut. Flermålsanalys kan beskrivas i allmänna termer som en process med ett antal olika steg. Processen inleds med en intressentanalys för att kartlägga vilka individer och/eller organisationer som påverkas av eller kan påverka situationen och även vilka som ska delta i processen. Nästa steg handlar om att definiera och strukturera mål och intressen, att skapa en bild av situationen och identifiera samband och motsättningar mellan intressen. När det sedan finns en helhetsbild är det dags att hämta in preferensinformation, vilket innebär att deltagarna i processen på ett strukturerat sätt bedömer hur viktiga de anser att olika mål och intressen är. I vissa situationer finns redan ett antal alternativ givna, i andra situationer ingår utveckling av olika alternativa lösningar i processen. Utifrån preferensinformationen utvärderas alternativen och slutresultatet är en rangordning som beskriver hur väl alternativen uppfyller de mål man ställt upp, givet deltagarnas preferenser för målen. I processen identifierades fyra intressen: virkesproduktion, biologisk mångfald, rekreation samt rennäring. Utifrån intervjuer, information från Skogens Dag, en naturdatabas och befintliga inventeringar identifierades områden som är viktiga för respektive intresse samt vilken typ av skötsel som är önskvärd i dessa områden. Kartorna för respektive intresse och informationen om önskad skötsel för olika områden kombinerades i en zoneringskarta där zonerna är definierade utifrån vilken skötselklass som bör tillämpas i dem. Fyra olika skötselklasser definierades. Zoneringskartan var sedan utgångspunkten för att ta fram tre olika alternativ till mångbruksplan. När alternativen tagits fram skapades ett frågeformulär för vart och ett av intressena. Frågeformulären var konstruerade för att användas med den etablerade flermålsanalysmetoden Analytic Hierarchy Process. De var uppdelade i två delar. I den första delen fanns ett formulär för bedömningar av de olika målen för intresset i fråga och i den andra delen presenterades resultaten av de olika alternativen för vart och ett av målen och resultaten följdes av frågeformulär där alternativen bedömdes med hänsyn till ett mål i taget. Resultat av intervjuer och frågeformulär visar att intressena biologisk mångfald, rekreation och rennäring har liknande mål och liknande preferenser för målen. Exempelvis anser alla tre grupperna att de viktigaste aspekterna för deras intressen är att det finns gammal skog och att storleken på hyggen hålls nere

Keywords

Analytic Hierarchy Process; deltagandeprocess; intressenter; preferenser; skoglig planering

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2010, number: 267
Publisher: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet