Skip to main content
Report, 2009

Uppföljning av kvalitetsförändringar i ängs- och betesmark via NILS år 2008

Glimskär, Anders Ove; Bergman, Karl-Olof; Cronvall, Erik; Eriksson, Åsa Ingegerd; Gallegos Torell, Åsa; Lagerqvist, Kjell; Ringvall, Anna; Sandring, Saskia; Wissman, Jörgen; Svensson, Johan

Abstract

Denna rapport presenterar resultat för ett antal indikatorer på kvalitet och skötsel i ett stickprov av ängs- och betesmarker i hela Sverige. Inventeringen och analyserna görs varje år från och med 2006 på uppdrag av Jordbruksverket, som underlag för bl.a. utvärderingen av miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap. Som indikatorer har i första hand valts ett antal organismgrupper (fjärilar, humlor, kärlväxter, grova lövträd och epifytlavar), och dessutom beskrivs vegetationens struktur och sammansättning i provytor, som underlag för att ta fram strukturella indikatorer (t.ex. påverkan av gödsling och hävdintensitet/igenväxning). Urvalet bygger på förslag som tagits fram av Naturcentrum AB. De resultat som presenteras i denna rapport kommer från de första tre årens inventering, vilket innefattar tre femtedelar av det totala stickprovet. Efter fem år får man således de mest tillförlitliga mängdskattningarna. Därefter återkommer man till samma objekt med samma intervall, vilket gör att man på ett tillförlitligt sätt kan analysera förändringar baserat på jämförelser mellan femårsperioder. Uppdraget att inventera ängs- och betesmarker samordnas med fältarbetet i NILS (Nationell Inventering av Landskapet i Sverige), och metodiken är till stor del likartad, med en del tilläggsmoment. NILS är ett rikstäckande miljöövervakningsprogram som följer tillstånd och förändringar i det svenska landskapet och hur dessa påverkar förutsättningarna för den biologiska mångfalden. NILS finansieras av Naturvårdsverket och ingår i programområde Landskap. Ett viktigt syfte med NILS är att följa upp de nationella miljökvalitetsmålen för olika naturtyper och fungera som underlag för att till exempel visa om genomförda miljövårdsåtgärder leder till önskade förbättringar på nationell nivå eller landsdelsnivå. Arbetet har utförts vid institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå, i samarbete med inst. för ekologi, SLU och avd. för biologi/IFM, Linköpings universitet. Erik Cronvall och Åsa Gallegos Torell (SLU, inst. för skoglig resurshushållning) har ansvarat för fältkurser och genomförandet av fältinventeringen tillsammans med säsongsanställd fältpersonal, med stöd av bl.a. Kjell Lagerqvist (SLU) och Karl-Olof Bergman (Linköpings universitet). Beräkningarna har utförts av Saskia Sandring och Åsa Eriksson, med stöd av Anna Ringvall (SLU). Sammanställandet av rapporten har utförts av Anders Glimskär och Jörgen Wissman (SLU). NILS programchef Johan Svensson (SLU) har det övergripande ansvaret för uppdraget

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2009, number: 255
Publisher: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Glimskär, Anders Ove (Glimskär, Anders)
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Bergman, Karl-Olof
Linköping University
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management
Eriksson, Åsa Ingegerd
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management
Gallegos Torell, Åsa
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management
Lagerqvist, Kjell
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management
Hedström Ringvall, Anna
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management
Swedish University of Agricultural Sciences, Swedish Biodiversity Centre
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management

Associated SLU-program

Forest
Biodiversity
Agricultural landscape

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/28944