Skip to main content
Report, 1972

Modellförsök med jordpackning 1968-69

Edling Peter, Fergedal Lennart

Keywords

jordbearbetning; markpackning; markfysik; modellförsök; förändrad jordbruksdrift

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan
1972, number: 31
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning

    SLU Authors

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/29301