Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2010Open access

Sorkbekämpning i fruktodling : skadeinventering, biologi och bekämpningsmetoder

Jansson, Rikard; Albertsson, Johannes; Svensson, Sven Axel

Abstract

Sorkar kan orsaka allvarliga skador genom att gnaga på fruktträdens rot och stam, vilket ofta leder till att träd får kasseras. Angreppen är merendels lokala och omfattningen varierar mycket mellan olika år. Det finns många råd om hur man ska bekämpa sork, men få metoder ger bra resultat. Bland effektiva metoder kan nämnas olika slags barriärer och fällor. Det är också viktigt att klippa gräset kort och hålla ogräs borta runt trädstammarna

Keywords

sork; fruktodling; växtskydd; skador

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2010, number: 2010:9
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet