Skip to main content
Report, 2010

Kostnadseffektiv konstruktion av utomhus vistelseytor för nöt

von, Wachenfelt Hans

Abstract

Syftet med studien var att utveckla enkla och kostnadseffektiva markkonstruktioner för utomhus vistelsytor för nötkreatur, som klarar funktionella krav och minskar miljöbelastningen. Utomhusytor av geotextil/grus har grunt grundläggningsdjup och lastfördelningen sker via geotextilen till undergrunden. Konstruktionen är effektiv både genom mindre materialåtgång och att mindre grävarbete behöver utföras, vilket reducerar kostaden till ca 1/3 av vad en betongyta kostar. Mer specifikt var syftet att ta reda på hur geotextilskikten behöver utformas i en konstruktion för att uppnå täthet mot undergrund, stabilitet och god dränering samt filtrering och minskad ytvattenuppkomst. Olika kombinationer av geotextiler tillsammans med en 250 mm tjock grusbädd belastades med 15 kg dikogödsel och 50 mm nederbörd under 30 minuter. Ytvatten, dränerings- (via vävd geotextil) och läckvätskeflöden (läckage genom geotextiler till underliggande mark) samt vätskekoncentrationer mättes då gödsel fick ackumuleras på provytorna respektive att provytorna rengjordes mellan mätningarna. Samtliga provytor B1, B2, B3 hade en vävd geotextil (Propex 6083) för stabilitet och dränering. Provytan B1 hade dessutom en ickevävd geotextil (Protexia FC 021) under dräneringsduken. Hos B2 var den icke-vävda geotextilen (Propex Drain, 65g) placerad strax ovanför dräneringsduken. Provyta B3 var endast försedd med vävd geotextil (Propex 6083) och B4 hade ingen geotextil alls och fungerade som kontrollyta. Ovanför dukarna fanns 150 mm grus (16-32 mm) och 50 mm grus (8-16 mm). Någon materialavskiljande geotextil placerades inte mellan gruslager och ett övre slitlager för att jämförelsen skulle bli tydligare i försöket. Ytvatten, dränerings- och läckvätskeflöden samt vätskekoncentrationer mättes från fyra provytor med olika kombinationer av geotextil, då gödsel fick ackumuleras på provytorna respektive att de rengjordes mellan mätningarna. Resultaten från studien var att: Ytvattenuppkomst kan reduceras genom ytskiktets utformning Dräneringsflödet inte påverkades hos någon av provytorna under försökstiden Gödselrengöring reducerar näringsnivån i dräneringsvätskan hos samtliga provytor Täthet mot underliggande mark erhölls med provytan B1 Dräneringsvätskans TS–halt reduceras mest av ickevävd geotextil hos ytan B2 Dräneringsvätskans växtnäringshalter är fullt acceptabla för våtmarksrening Även om små föroreningsmängder förloras via vätskorna bör efterbehandling ske. Slutsatser, råd till näringen och behov av vidare studier. Provningen av utomhusytorna gav positiva resultat, men inga av provytorna har provats under faktiska förhållanden i Sverige. Dock överensstämmer koncentrationerna av dräneringsvätska från provytorna med registrerade dräneringsvätskekoncentrationer för kvigor under ett vinterhalvår i Alnarp. Hur provytorna svarar på urinbelastning är fortfarande inte undersökt. Vid anläggning av utomhusytor av geotextil/grus: Reduceras ytvattenuppkomst genom grövre ytskikt i lågpunkter Uppnås tillräckligt dräneringsflöde med geotextil för att stabilitet ska erhållas Med geotextil kan vätskeflödet tidvis bli stort så att en vätskebuffert iform av damm kan fordras. Ett ytlager av finare naturgrusmaterial är lämpligare än det som användes i försöket. Ett materialavskiljande skikt av ickevävd geotextil kan läggas mellan slitlager och det grövre grusmaterialet längre ner i konstruktionen. Denna geotextil kommer också fungera som TS-filter och oxidera organiskt kväve. Materialtjockleken om 200 mm bör inte underskridas för att inte äventyra geotextilernas lastöverföring. Täthet mot underliggande mark kan erhållas med geotextil/grus kombination B1: sand, ickevävd geotextil (Protexia FC 021), vävd geotextil (Propex 6083) samt grusmaterial (valda geotextiler kan ersättas av andra med samma kvalitet). Reducerad TS-halt i dräneringsvätskans minskar igensättningsproblem i den fortsatta hanteringen av vätskan. Då den filtrerande ytan är stor är risken för igensättning liten. Geotextil/grusytor skulle med fördel kunna användas på hårdbelastade utomhusytor för mjölkkor, som drivvägar, ingångar till betesfållor, runt vattenplatser etc. Efterbehandling av dräneringsvätska kan utformas som en infiltrationsyta under sommarhalvåret

Keywords

Utomhus vistelseytor; nötkreatur; geotextil-grus;

Published in

Landskap, trädgård, jordbruk : rapportserie
2010, number: 2010:14
ISBN: 978-91-86373-21-4
Publisher: Lantbrukets byggnadsteknik, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Von Wachenfelt, Hans (Von Wachenfelt, Hans)
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT]

UKÄ Subject classification

Animal and Dairy Science
Veterinary Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/29580