Skip to main content
Report, 1968

Besvarade och obesvarade frågor om radmyllning av kvävegödsel

Heinonen Reijo, Huhtapalo Åke

Abstract

Vissa av radmyllningens fördelar är väl dokumenterade, men många viktiga frågor är ännu öppna. I dagens läge är det mest angeläget att få svar på följande frågor: 1. Är det tillräckligt att placera en gödselrad i vartannat mellanrum mellan stråsädens sårader? 2. Var är gödselradens optimala läge i förhållande till såraderna vid varje resp. varannanradsgödsling? 3. Skiljer sig skördekurvans form och optimipunkt vid radgödsling från andra metoders? De två första frågorna kan endast besvaras av institutioner som har specialbyggda försöksmaskiner. Den tredje frågan kan däremot överföras till den regionalt arbetande försöksverksamheten, eftersom åtminstone en serietillverkad radmyllningsmaskin, som är lämplig för dessa försök har kommit till marknaden. Försök behövs i synnerhet med urea men man bör helst dubblera varje försök med något av de vanligare kvävehaltiga gödselmedlen

Keywords

jordbearbetning; radmyllning; maskinutveckling; radavstånd; bearbetningsverkan

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan
1968, number: 10
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Huhtapalo, Åke
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences
Heinonen, Reijo
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Agricultural Science
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/29754