Skip to main content
Report, 2010

Kolbäcksån

Sonesten, Lars

Abstract

Under årets undersökningar påvisades inga större avvikelser från de förhållanden som är normala i vattensystemet. Den vattenkemiska sammansättningen var överlag på normala nivåer. Växtplanktonbiomassan var överlag på nivåer som varit vanliga under senare år, förutom att biomassan i Trättens södra bassäng var den hittills högst noterade. Flagellaten Gubbslem, Gonyostomum semen, utgjorde ett mycket betydande inslag i sjöarna från Haggen och neråt i systemet. Antalet taxa som hittades i strandzonerna var förhållandevis normala, även om de var lägre än fjolårets taxa-antal. Bottendjurssammansättningen var normal på sjöarnas djupa och grunda bottnar. Transporterna av såväl närsalter som metaller var i större delen av systemet högre än vad som har varit vanligt under senare år, vilket beror på ett högt vattenflöde genom systemet under årets andra hälft. Vattensystemet är i stora delar fortfarande starkt påverkat av olika tungmetaller. Metaller som framförallt kommer från gruv- och industrirelaterade verksamheter, bland annat tidigare kontaminerade sediment och gruvavfallsdepåer. Den ekologiska statusen i sjöarna uppvisade sammantaget med avseende på vattenkemi, växtplankton och bottenfauna på överlag hög eller god status, speciellt i sjöarna i den övre delen av vattensystemet (ner till och med Norra Barken). I den södra delen är statusen däremot något sämre, vanligen måttlig eller otillfredställande status, och indikerar på viss närsaltspåverkan och därtill kopplade problem med låga syrgashalter. I den övre delen av systemet är det främst Saxen som uppvisar indikationer på påverkan. Där tyder sammansättningarna av såväl växtplankton som bottenfauna på en viss surhetspåverkan och/eller påverkan av metaller. Bedömningsgrunderna är dock tyvärr inte utvecklade för att påvisa metallpåverkan, varför detta är i viss mån osäkert. Indikationer på surhetspåverkan finns även i den vattenkemiska sammansättningen i Saxens utlopp, i Bysjön, samt i Pellabäcken.

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
2010, number: 2010:9
Publisher: Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment

Associated SLU-program

Biodiversity
Acidification
Climate
Eutrophication
Cross-programme
Lakes and watercourses
Non-toxic environment

UKÄ Subject classification

Fish and Aquacultural Science
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/29796