Skip to main content
Report, 1969

Sju skånska försök med alvluckring och djupplöjning 1964-68

Edling, Peter; Nilsson, Nils M; Håkansson, Inge

Abstract

Fyra försök med separat alvluckring till 55 cm djup och tre försök med alvluckring till 35 cm djup i samband med plöjning samt djupplöjning till 35 cm djup beskrives. Samtliga försöksplats er har varit belägna på den skånska sydvästmoränen. Jordarterna har varit olika slag av moränleror. Dessa jordar hör till våra bästa åkerjordar. Under åren 1965-68 har i de beskrivna försöken 30 skördar tagits från djupbearbetade försöksled. Endast två av dessa har givit säkra skördeökningar. I inget fall har säkra skördeminskningar erhållits. Resultaten antyder, att de aktuella jordarna inte har något större behov av luckring av alven. Rötternas utvecklingsmöjligheter tycks vara goda. ytterligare en möjlighet till uteblivna positiva effekter av djupbearbetning kan vara, att bearbetningen ej givit de önskade förändringarna i jorden. Med hittills prövade metoder tycks djupbearbetning ej ha något värde på de ifrågavarande jordarna. Erfarenheter från andra försök antyder, att positiva effekter av djupbearbetning endast kan förväntas, då man med tillgängliga redskap kan avhjälpa konstaterade felaktigheter i profilen. Dylika felaktigheter kan vara ortsten, vissa organiska bildningar samt vissa mineraljordarter med låg halt av kolloidalt material

Keywords

jordbearbetning; alvluckring; djupplöjning; moränlera; fältförsök

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan
1969, number: 19
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet

  SLU Authors

  • Håkansson, Inge

   • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
  Agricultural Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/29810