Skip to main content
Report, 1968

Olika halmnedbrukningsmetoders verkan på kvickrot och på några fröogräs: examensarbete i växtnäringslära och jordbearbetning

Ledin, Stig

Abstract

På långliggande halmomsättningsförsök i södra och mellersta Sverige med olika nedbrukningsmetoder och kvävegivor, gjordes i juni 1967 kvickrotsinventeringar och räkningar av andra förekommande ogräs. Halmnedbrukningsmetoderna var: A. Endast plöjning B. Stubbearbetning + plöjning och C. Fräsning + plöjning och hade utförts fyra år i rad då inventeringen gjordes. Det visade sig att stubbearbetning + plöjning och fräsning + plöjning hade haft mycket bättre kvickrotsbekämpande effekt än endast plöjning. I de flesta fallen hade fräsning + plöjning varit allra effektivast. Under metod A förelåg signifikanta, skillnader i kvickrots- frekvens mellan å ena sidan ej halmade, ej kvävegödslade och å andra sidan ej halmade, kvävegödslade parceller, med mindre kvickrot på de gödslade. Däremot förelåg inga sådana statistiskt säkra skillnader mellan halmade, ogödslade och halmade, kvävegödslade parceller. Vid jämförelser under metod B och under metod C analogt med vad som utfördes under metod A, fick man inte i något fall statistiskt säkra skillnader. Övriga förekommande ogräs var annueller. Dessa påverkades inte i något fall av någon av de tre nedbrukningsmetoderna så märkbart att man kan tala om klara tendenser

Keywords

jordbearbetning; mekanisk ogräsbekämpning; kvickrot; halmomsättning; nedbrukning

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan
1968, number: 16
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Ledin, Stig
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment

UKÄ Subject classification

Agricultural Science
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/29876