Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report1968Open access

Försök med grund plöjning

Henriksson, Lennart

Abstract

I tre fastliggande försök har under åren 1943 - 1964 grund plöjning till ca 12 cm djup, dels med skumplog dels med tallriksskumplog, jämförts med vanlig plöjning till 20 cm djup. I vårsäd har den grunda plöjningen med tallriks-skumplog givit en skördesänkning med 7 %. Sänkningen är statistiskt säker. I övriga grödor är effekten mera växlande och totalt, oavsett gröda, är skörden 4 % lägre. Orsaken till skördesänkningen efter bearbetningen med tallriksskumplog torde vara don ökade ogräsfrekvens, som erhållits efter denna bearbetning, genom att ogräsrötterna ej skurits av och vändningen av tiltan varit mycket ofullständig. Den grunda plöjningen med skumplog har inte orsakat något genomgående skördebortfall. Ogräsförekomsten har varit mindre än vid plöjning med tallriksskumplog, men större än vid plöjning till normalt djup. Vid en upprepad grund plöjning kan en ökad ogräsförekomst, särskilt om plöjningen blir sämre utförd t.ex. med tallriksskumplog, medföra lägre skördar. Om ogräsen kan bekämpas med andra åtgärder blir plöjningsdjupet av mindre betydelse på lerjordar med gynnsam struktur, som tillåter en god rotutveckling i både matjord och alv På andra jordar kan plöjningsdjupet ha stor betydelse för grödans utveckling, och resultaten får därför inte generaliseras

Keywords

jordbearbetning; fältförsök; grund plöjning; ogräsförekomst; skumplog

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan
1968, number: 15
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU Authors

  • Henriksson, Lennart

   • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Agricultural Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/29883