Skip to main content
Report, 1995

Bestämning av markens salthalt genom mätning med konduktivitetssond

Wesström, Ingrid

Abstract

Bestämning av markvätskans totala saltkoncentration sker idag rutinmässigt genom mätning av den elektriska ledningsförmågan i extraktet från ett uppslammat jordprov, ECe. Ett behov finns aven enklare metod, som gör det möjligt att bestämma saltkoncentrationen i de övre marklagren direkt i fält. I denna undersökningen har en konduktivitetssond, även kallad EC-sond, använts för bestämning av konduktiviteten i markvätskan in situ, ECb. Konduktivitetssonden mäter resistiviteten i marken. Från erhållna resistivitetsvärden beräknas den elektriska konduktiviteten. För att kunna uttrycka ECb-värden i termer av de mer vanligt förekommande ECe-värdena, måste kalibreringskurvor upprättas. Syftet med undersökningen var att få en uppfattning om sondens användbarhet i fält, precision vid mätning samt att kalibrera sonden för provtagning i en sandjord och en lerjord. Undersökningen är utförd vid skärmtaksanläggningen, västra Ultuna. För att kunna genomföra undersökningen krävdes en inledande bevattning med vatten innehållande olika saltkoncen-trationer. Fem provytor, 1 * 1 m, på lerjorden respektive på sandjorden, har bevattnats vid tre tillfällen. I jordprover, uttagna i samband med mätning med konduk-tivitetssonden, har den elektriska konduktiviteten i extraktet från ett vattenmättat jordprov, ECe bestämts. Från uppmätta värden av ECb och ECe har två kalibreringskurvor upprättats med hjälp av regressionsanalys, en för sand-jorden och en för lerjorden. Största nackdelarna med sonden är att för att få tillför-litliga värden krävs mätning vid fältkapacitet i marken och att mätningar måste kombineras med marktemperaturmätningar. Sonden kräver en betydande arbetsinsats vid mätning på styva lerjordar med nuvarande utformning på sonden. Efter utförda kalibreringar borde sonden vara ett utmärkt hjälpmedel för att få en översikt av hur saltkoncentration i marken utvecklas vid t ex användning av salthaltigt vatten till bevattning på årlig basis. I undersökningar som kräver mer noggranna mätningar av saltkoncentrationen i marken under kortare tidsintervaller, vid mätningar vid olika vattenhalter i marken, måste andra metoder tillämpas

Keywords

saltkoncentration; markvätska; konduktivitetssond

Published in

Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1995, number: 95:5
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik, Sveriges lantbruksuniversitet

  SLU Authors

  UKÄ Subject classification

  Agricultural Science
  Fish and Aquacultural Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/29887