Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2010

Skogskonflikter i Sverige: en undersökande studie

Ångman, Elin; Nordström, Eva-Maria

Abstract

Detta är en arbetsrapport över en enkät, intervjuer och en workshop som genomfördes maj till september år 2006 inom projektet ”Konflikthantering i nyttjandetät skog”. Projektet ”Konflikthantering i nyttjandetät skog” syftar till att skapa ett beslutsstöd för skogsägaren för att denna ska kunna hantera situationer där olika anspråk, såsom krav på biologisk mångfald eller rekreation, riktas mot skogen. Den första fasen av projektet ska utveckla kunskap om förutsättningarna för att fatta beslut rörande hanteringen av skogsmark. I denna första fas ska 3-5 olika fall där konflikter uppstått till följd av skogsbruksåtgärder studeras närmare. Syftet med enkäten, telefonintervjuerna och workshopen var att få överblick över situationen i Sverige i dag med avseende på konflikter kring skogsbruk samt att försöka hitta konfliktfall att studera djupare. Enkäten skickades till alla Sveriges kommunekologer samt Skogsstyrelsens distriktschefer. Svarsfrekvensen var 17 % vilket motsvarar 57 personer. De flesta av respondenterna skriver att de känner till få konflikter kring skogsbruksåtgärder. Konflikterna handlar oftast om slutavverkning eller gallring. På frågan om vilka värden som skogsbruksåtgärderna påverkade nämns landskapets utseende oftast. Flera av de svarande som tyckte att konflikten de kände till hade hanterats bra ansåg trots detta också att intressenterna i fallet blivit missnöjda med utgången av konflikten. För att hitta konfliktfall att studera närmare utfördes kortare telefonintervjuer med öppna frågor. De som kontaktades var personer som i enkäten svarat ”ja” på frågan om vi fick kontakta dem. De intervjuade berättade om små, vanligt förekommande situationer, dessa handlade om avverkningsrester i skogen och sönderkörda stigar. I flera fall förekommer SNF som en part i konflikterna, engagerade på eget initiativ eller genom att de kontaktats av något intresse i konflikten för att bevaka naturvårdsintressena. Några nämner problem i kommunikationen mellan kommunens tekniska kontor och kommunens naturvårdsavdelning. De intervjuade berättade om att ”miljösidan” och ”skogssidan” använder sig av olika språk och att det blir en kulturkrock som gör att man får svårt att förstå varandra. Under en dag hade representanter från projektet och representanter från Skogssällskapet en workshop med titeln ”En workshop om skogskonflikter och deras betydelse för ditt arbete”. Under mötet diskuterades betydelsen av enstaka personer, i egenskap av kontaktperson på kommunen och i egenskap av ”besvärlig person”, i en konfliktsituation. Det talades också om behovet av att kunna förklara vad åtgärder i skogen får för konsekvenser och att skogsutbildade ofta använder ett ”fikonspråk” som gör det svårt att nå fram till de berörda. Enligt deltagarna är en det vanligt att hamna i en situation där det finns en potentiell konflikt i ”bakgrunden”, som stör och hindrar arbetet med skogsbruksåtgärder

Keywords

beslutsstöd; enkät; skogsbruk

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2010, number: 287
Publisher: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet