Skip to main content
Report, 2010

Krav på beslutsstöd för deltagande och konflikthantering vid skoglig planering

Eriksson, Ljusk Ola; Hallgren, Lars; Nordström, Eva- Maria; Ångman, Elin; Öhman, Karin

Abstract

Denna rapport avser att, utifrån erfarenheter kring skogliga konflikter och intressemotsättningar, belysa vad ett beslutsstödssystem kan behöva ha för egenskaper. Erfarenheterna bygger i allt väsentligt på arbete som utförts inom ramen för projektet ”Konflikthantering i skogar med hög nyttjandetäthet” som finansierats av Skogssällskapet. Umeå juni 2010 Författarna

Keywords

Nyttjandetäthet; intressemotsättningar; konflikter

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2010, number: 288
Publisher: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Eriksson Ljusk, Ola (Eriksson, Ola)
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Urban and Rural Development
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management
Ångman, Elin
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Urban and Rural Development
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management

UKÄ Subject classification

Forest Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/29918