Skip to main content
Report, 1970

Försök med jordpackningens ackumulativa efterverkningar: preliminär redogörelse

Håkansson, Inge; Fergedal, Lennart

Abstract

Årligen upprepad packning och ältning av matjorden har visat sig ge betydande ackumulativa efterverkningar. I försöken, som huvudsakligen legat på lerjordar, har verkningarna under de första åren i stort sett tilltagit rätlinigt med tiden och varit ungefärligen proportionella mot intensiteten i körningen. Ärligen uppropad intensiv körning har efter en femärsperiod givit skördesänkningar på inemot 20 procent. (Huvudsakligen vårstråsäd i försöken). En motsvarande körintensitet har man emellertid i praktiskt jordbruk endast på smärre, särskilt utsatta delar av fälten eller under enstaka år. En mera normal körintensitet har efter en femårsperiod givit skördesänkningar på c:a 6 procent och dessa kommer sannolikt att bli större med tiden. Man kan därför anta, att efterverkningarna av tidigare års tunga körningar för närvarande på lerjordarna orsakar en genomsnittlig skördenedsättning på inemot 10 procent. Tyvärr kan ännu inte några motsvarande siffror för lättare jordar anges. Skördesänkningarna är så stora, att det är ekonomiskt betydelsefullt att så långt möjligt söka motverka packningen. En god dränering och ytvattensavledning gör jorden mindre packningskänslig. Kalkning tycks verka i samma riktning. Låga ringtryck i däcken gör att packningsverkningarna minskar. På känsliga jordar kan dubbelmontering av traktorhjulen tillgripas. Det är också av betydelse att organisera arbetena väl, så att onödiga körningar på fälten undviks och att fältarbetena i största möjliga omfattning sker, när marken är torr

Keywords

jordbearbetning; markpackning; markfysik; fältförsök; lerjord; körintensitet

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan
1970, number: 22
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning

    SLU Authors

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/29988