Skip to main content
Report, 2010

Gröna och blå strukturer för en hållbar stadsutveckling

Delshammar Tim, Fors Hanna

Abstract

Syftet med föreliggande rapport är att inspirera till en helhetssyn på stadens friytor och deras roll för en hållbar stad. Rapporten beskriver hur planering, förvaltning och utveckling av stadens obebyggda ytor, vatten och vegetation kan bidra till en hållbar stadsutveckling. Rapporten tar fasta på mark och vatten mellan byggnader, men även vegetation på och i anslutning till byggnader behandlas. Det är vegetation och vatten i tätorten som är i fokus, det vill säga tätortens gröna och blå strukturer

Keywords

hållbar stadsutveckling; parker; grönområden

Published in

Landskap, trädgård, jordbruk : rapportserie
2010, number: 2010:16
ISBN: 978-91-86373-23-8
Publisher: Område landskapsutveckling, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Landscape Management, Design and Construction

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/30133