Skip to main content
Report, 1984

Harvsådd: preliminära försöksresultat 1979-83

Mårtensson, Berth

Abstract

Kontentan blir, att i de vårsådda försöken har flest jämförelser gjorts mellan konventionell bearbetning och Lelyterra rotorharv och minst jämförelser med Niemeyer pendelharv. I de höstsådda försöken har jämförelser endast gjorda med Lelyterra och Howard med olika hastigheter. I tab. 1 som följer redovisas skörderesultaten i medeltal, medan övriga jämförelser såsom planträkningar, vattenhalter och diverse annat, framgår av tabellerna som texten hänvisar till. Eftersom inte alla redskap ingått i varje försök avses med antalet jämförelser, det antal försök, i vilka de angivna redskapen samtidigt provats. För försöken i den här skriften har försöksledare Lennart Henriksson ansvarat. Försök med harvsådd kommer fortsättningsvis att läggas ut i större omfattning än hittills. Det är i alla fall vår förhoppning. Som kuriosa kan nämnas att våren 1983 lade vi ut ett försök med Niemeyer pendelharv front- resp. bakmonterad på en Mercedes Benz Trac 900 och bogserad Juko Kombi 3 m ekipage. Försöket lades ut på ett fält som var tilljämnat, sladdat en gång. I försöket utvecklades ett svagt bestånd i samtliga rutor. Orsaken undersöktes inte på grund av tidsbrist och försöket skördades sålunda ej

Keywords

jordbearbetning; vårsådd; skörd; harvsådd; konventionell bearbetning; fältförsök

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
1984, number: 67
ISBN: 91-576-1976-X
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Mårtensson, Berth
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/30231