Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report1991Open access

Rainwater harvesting: metoder för uppsamling av regnvatten för bevattning : en litteraturöversikt

Stenlund, Sigrid

Abstract

Denna litteraturöversikt tar upp en del av vad som har skrivits om rainwater harvesting. Termen rainwater harvesting används för ett antal olika metoder för att samla in och koncentrera regnvatten från ett större avrinningsområde till en mindre yta. I den här uppsatsen behandlas insamling av regnvatten för bevattning. Metoderna används främst i arida och semiarida områden. Rainwater harvesting har traditioner långt tillbaka i tiden. Blomstrande kulturer i Negevöknen, Saba-riket och även i Nordafrika använde dessa metoder och kunde på så vis överleva i områden med mycket låga nederbördsmängder. Starka sociala strukturer gjorde det möjligt att utveckla och underhålla arbetskrävande konstruktioner. Liknande metoder används utbrett fortfarande idag i Afrika, Asien och Mellanöstern, men försvinner i takt med att landsbygden avfolkas i flera Afrikanska länder. Fördelarna med RWH kan vara svåra att värdera ekonomiskt vid planering av markvårdsprojekt. En del av dessa fördelar är förbättrad hushållning med växtnäringsämnen, minskade problem med erosion, minskade problem med försaltning, ökade möjligheter att odla på marginella jordar och att metoderna inte kräver tekniskt avancerad utrustning. Nackdelarna med metoderna är att de är arbetskrävande, kräver mycket underhåll och slås ut helt vid extrem torka och problem med översvämningar. Avfolkning av landsbygden, lokal rådgivning med övertro på västerländsk teknologi och biståndsorganisationers oförmåga att ta till vara lokal kunskap har lett till att traditionella metoder har övergivits och i vissa områden grundvatten har överutnyttjats vilket har lett till ökad försaltning. Brunnar borras och vattenkrävande grödor odlas vilket leder till ökat behov av vattenuttag. Metoderna ses av många författare som en väsentlig potential för att öka livsmedelsproduktionen i de arida zonerna. Andra varnar för en tro på att rainwater harvesting är frälsningsläran som ska rädda den tredje världen från svält. Sociala, ekonomiska och politiska faktorer är fortfarande avgörande för hur ett land lyckas med sin interna produktion. Goda resultat som har uppnåtts i Israel med RWH har varit kapitalintensiva och har skett under speciella sociala omständigheter. Rainwater harvesting får inte ses i ett renodlat tekniskt perspektiv. Trots allt är en utveckling av och en ökad satsning på metoder för rainwater harvesting nödvändig då regn är den enda tillgängliga vattenkällan i många områden. I kampen mot erosion och försaltning av marker och strävan efter en ökad lokal produktion av livsmedel dessa metoder betydelsefulla

Keywords

rainwater harvesting; bevattning; avrinningsområde; arida zoner; försaltning; erosion

Published in

Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1991, number: 91:5
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik, Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ Subject classification

Agricultural Science
Fish and Aquacultural Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/30276