Skip to main content
Report, 1987

Tubulering: en metod att förbättra dräneringen på jordar med låg genomsläpplighet

Olovsson, Ingmar

Abstract

Tubulering kan vara ett sätt att öka dräneringseffektiviteten till en rimlig kostnad, speciellt på de mycket styva lerjordarna som p.g.a. låg genomsläpplighet är svårdränerade. Funktionstiden för en tubulering som utförs under goda förutsättningar är svår att förutsäga, men omkring 5 år kan anses normalt. De faktorer som påverkar hållbarheten är i första hand lerhalten, markfallet, tubuleringsdjupet och jordens vattenhalt vid tubuleringstillfället. Lerhalten bör helst överstiga 30 % och markfallet vara mellan 5 och 100 0/00 för att tuberna ska få en tillräcklig hållbarhet. Ett tubuleringsdjup på 55 till 65 cm är önskvärt ur hållbarhetssynpunkt, för att stabila tuber ska kunna formas och för att de inte ska skadas mekaniskt vid körningar på fältet. Jordens vattenhalt vid tubuleringen ska vara så hög på tubuleringsdjupet att leran är plastisk och formbar så att en ordentlig ältning sker runt tuben vid tubuleringen. I markytan är det däremot en fördel om jorden är torrare, så att traktorn vid tubuleringen ska få ett bra fäste och så att en bättre luckring av matjorden sker. I de fyra försök som redovisas har tubernas hållbarhet varit dålig, troligen beroende på för grunt tubuleringsdjup eller att jorden varit för uttorkad när tubuleringen utfördes. I ett av försöken gav dock tubuleringen en klart förbättrad dräneringsfunktion med en bättre och jämnare utveckling av gröda som följd

Keywords

tubulering; lerhalt; markfall; vattenhalt; tubuleringsdjup; dräneringsfunktion; gröda

Published in

Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1987, number: 87:4
Publisher: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Olovsson, Ingmar
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Agricultural Science
Fish and Aquacultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/30522