Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report1987Open access

Inverkan av uppdämning på grundvattenstånd: en studie på Mästermyr

Segerros, Mikael

Keywords

underbevattning; grundvattenstånd; blekejord; myrområde; vegetationsperiod; grundvattenståndsrör; genomsläpplighet

Published in

Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1987, number: 87:5
ISBN: 91-576-3155-7
Publisher: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik, Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ Subject classification

Fish and Aquacultural Science
Agricultural Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/30543